Από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως και σήμερα, το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης του Δημάρχου του Δήμου Σερβίων χειρίστηκε 128 δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες αφορούν διαφορές που προέκυψαν και αφορούν στις παλαιές δημοτικές αρχές, καθώς το αντικείμενο αυτών αφορά ως επί το πλείστον απαιτήσεις από παροχή υπηρεσιών και εργασίες που έλαβαν πράγματι χώρα δίχως ωστόσο να τηρηθεί ο απαιτούμενος εκ του νόμου τύπος.

Κατά την εκδίκαση αυτών, ο Δήμος Σερβίων παρέστη και εκπροσωπήθηκε από Δικηγόρους, ορισμένους από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, οι δε αμοιβές αυτών εγκρίθηκαν από την ίδια την Επιτροπή, σε αντίθεση με τακτικές του παρελθόντος όπου η σχετική αμοιβή καθορίζονταν αποκλειστικά κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του εκάστοτε Δημάρχου και του Δικηγόρου.

Σήμερα, όλοι οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι του Δήμου που έχουν οριστεί κατά τη διάρκεια της θητείας της δημοτικής αρχής έχουν εισπράξει την συμφωνημένη αμοιβή τους. Ως εκ τούτου δεν υπάρχουν οφειλές.

Η δε κατάσταση των υποθέσεων έχει ως εξής:

α) Σε 40 υποθέσεις αναμένεται η έκδοση δικαστικής απόφασης

β) 20 υποθέσεις στις οποίες καταδικάστηκε ο Δήμος έχουν εξοφληθεί

γ) 23 υποθέσεις απορρίφθησαν

δ) 15 υποθέσεις στις οποίες ο Δήμος έχει καταδικαστεί αναμένεται να τακτοποιηθούν

ε) Σε 30 υποθέσεις ολοκληρώθηκε ο χειρισμός αυτών

Ήδη ο Δήμος Σερβίων μέσα σε τρία χρόνια έχει ενταχθεί σε δυο προγράμματα

Επιχορήγησης Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις συνολικού ποσού 269.654,58€ ενώ μόλις πριν λίγες

ημέρες εγκίθηκε και η τρίτη αίτηση του Δήμου μας στο Πρόγραμμα Επιχορήγησης Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις συνολικού ποσού 475.812,90€.

Τέλος, έχει προκηρυχθεί μία (1) θέση για την πρόσληψη δικηγόρου με πάγια αντιμισθία με σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και η διαδικασία είναι ήδη σε εξέλιξη.