Στο Εμπόριο σήμερα την 4η του μήνα Αυγούστου του έτους 2022 ,ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης το Τοπικό Συμβούλιο Εμπορίου, ύστερα από την υπ’αρίθ.17945 πρόσκληση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αθανάσιου Μπόζια, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Καταστήματος Εμπορίου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τ.Σ. (άρθρο 94 και 119 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα) σύμφωνα με τις υπ αριθ. 18318/13-3-2020 και 32009/23-5-20 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α 68952 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1.Ευχαριστήρια Προς Δημότη κ.Τζιούμα Αγάπη

Πριν την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 5 μελών ευρέθησαν παρόντα 4 τακτικά μέλη που είχαν προσκληθεί κανονικά, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αθανάσιος Μπόζιας Πρόεδρος 1.Κωτσίδης Γεώργιος Μέλος

2.Δημήτριος Κλιάφας Μελός

3.Θεοδώρα Κοράφτσα Μέλος

4.Δημήτριος Τζιούμας Μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Κωτσίδης Κωνσταντίνος , υπάλληλος του Δήμου Εορδαίας, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια Προς Δημότη κ.Τζιούμα Αγάπη

Εισηγητής Αθανάσιος Μπόζιας, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Εμπορίου

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τ.Σ. και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε η κ.Τζιούμα Αγάπη Κάτοικος της Τκ Εμπορίου προέβει στην Δωρεά Εις Μνήμη των γονιών της ενός απινιδωτή για την ΤΚ. Εμπορίου ελπίζοντας έτσι να βοηθήσει όποιον συνδημότη μας τον χρειασθεί , ο απινιδωτής είναι πλήρως εξοπλισμένος και έχει αυτόματη λειτουργιά βρίσκεται στον χώρο του δημαρχείου και έχει παράλληλα πραγματοποιηθεί και επιμορφωτικό σεμινάριο για την εκπαίδευση των πολιτών στην λειτουργία του αλλά και στις πρώτες βοήθειες από την ΕΔΟΠ. Για την πράξη της αυτήν προτείνω να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες μας προσωπικά στην ίδια αλλά και να δημοσιευτεί στον τύπο και τα μέσα .

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου μετά από διαλογική συζήτηση

Συμφωνεί ομόφωνα με την εισήγηση του πρόεδρου και ευχαριστεί θερμά την κ. Τζιούμα Αγάπη για την προσφορά της στην Τκ Εμπορίου

Η απόφαση αυτή πήρε Α/Α 8/2022 4/08/2022

Αφού συντάχθηκε η απόφαση αυτή υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

(υπογραφή) (υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Μπόζιας