Στη φάση των χωματουργικών εργασιών (εκσκαφές) βρίσκεται το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ», προϋπολογισμού 116.500€, € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), που αφορά στην διευθέτηση των όμβριων υδάτων στην είσοδο της Κοινότητας Μικροβάλτου, στη θέση Κουντουλάκι, με την κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού.

Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ», που προσέφερε έκπτωση 2,16% (δύο τοις εκατό και δεκαέξι εκατοστά), επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Α.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 και είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου Σερβίων για το οικονομικό έτος 2022.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε -σύμφωνα με τη διακήρυξη- σε εκατόν είκοσι (120) μέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

mikrovalto.gr