Η εταιρεία CTS , μέλος του Ομίλου ΟΤΕ, ενδιαφέρεται να καλύψει θέση Section Manager στο Τεχνικό Τμήμα Λύσεων Πελατών στην Κοζάνη


Προφίλ Θέσης

Ο κάτοχος της θέσης :

 • Εποπτεύει και συντονίζει τις εργασίες που αφορούν στην κατασκευή και ενεργοποίηση των δικτυακών πόρων, με σκοπό την άμεση ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες.
 • Προγραμματίζει τις εργασίες επέκτασης και συντήρησης του δικτύου, καθοδηγεί και ελέγχει τους εξωτερικούς συνεργάτες και είναι υπεύθυνος για την πιστή υλοποίηση των μελετών, την έγκαιρη εκτέλεση και τη διασφάλιση της προβλεπόμενης ποιότητας των εργασιών, καθώς και για την τεχνικοοικονομική διαχείριση του διατιθέμενου Προϋπολογισμού.
 • Εποπτεύει και μεριμνά τη διενέργεια μετρήσεων, ελέγχων και δοκιμών στο δίκτυο, στο πλαίσιο ενεργοποίησης συνδέσεων και υπηρεσιών, καθώς και για τον εντοπισμό και την άρση βλαβών.
 • Έχει την ευθύνη για την πραγματοποίηση τεχνικών επεμβάσεων άρσης βλαβών, συντήρησης δικτύου ή/και άλλων ενεργειών που τυχόν απαιτούνται (εντός ή/και εκτός εγκαταστάσεων ΟΤΕ), με τη συνδρομή τρίτων όταν απαιτείται, με σκοπό την αποτελεσματική υποστήριξη του πελάτη και των εταιρικών υποδομών.
 • Φροντίζει για την επάρκεια των απαραίτητων πόρων (π.χ. εργαλείων, οργάνων μέτρησης, ανταλλακτικών, οχημάτων), έτσι ώστε να υλοποιούνται απρόσκοπτα οι εργασίες του Τμήματος.
 • Έχει την ευθύνη για την ασφάλεια των εταιρικών εγκαταστάσεων και υποδομών στην περιοχή αρμοδιότητάς του.
 • Αναλύει τα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων και συντάσσει τεκμηριωμένες απαντήσεις προς τις αρμόδιες κεντρικές επιχειρησιακές μονάδες, σε περιπτώσεις παραπόνων πελατών λιανικής / χονδρικής.
 • Φροντίζει για την επίτευξη των στόχων του Τμήματός του και την έγκαιρη λήψη απόφασης για διορθωτικές ενέργειες, όπου παρατηρούνται αποκλίσεις.
 • Καθοδηγεί, αξιολογεί και αναπτύσσει το προσωπικό του Τμήματός του, ώστε να επιτυγχάνονται οι επιχειρησιακοί στόχοι, εντός των καθορισμένων παραμέτρων και του χρονικού πλαισίου.
 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες επιχειρησιακές μονάδες προκειμένου να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες συνθήκες υγιούς και ασφαλούς εργασίας για το προσωπικό αρμοδιότητάς του.
 • Συμμετέχει σε συνέργειες με άλλα ΤΤΛΠ εντός και εκτός του αντίστοιχου Τεχνικού Διαμερίσματος

         
Προφίλ Υποψηφίου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο AEI θετικών ή τεχνολογικών επιστημών, με τουλάχιστον 3ετή σχετική εμπειρία ή τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΙ, με κατεύθυνση Τηλεπικοινωνίες / Ηλεκτρονική / Ηλεκτρολογία ή άλλη συναφή ειδικότητα και 4ετή σχετική εμπειρία ή τίτλο σπουδών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΙΕΚ με κατεύθυνση στις Τηλεπικοινωνίες, την Ηλεκτρολογία, την Ηλεκτρονική ή άλλες συναφείς ειδικότητες, με τουλάχιστον 7ετή σχετική εμπειρία ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών συναφή με το αντικείμενο της θέσης – Απαραίτητο
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους) – Απαραίτητο
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου – Απαραίτητο
 • Προϋπηρεσία σε θέση διοίκησης ομάδας – Απαραίτητο
 • Καλές γνώσεις εφαρμογών MS Office – Απαραίτητο
 • Καλή γνώση αγγλικών Επιπέδου Β2 – Lower με αντίστοιχη πιστοποίηση – Απαραίτητο

Αναζητούμε ανθρώπους με:

 • Εμπειρία στην Διαχείριση Έργου
 • Εμπειρία στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Εμπειρία στην Διοίκηση Αλλαγών
 • Στρατηγική Σκέψη
 • Επικοινωνία & Επιρροή
 • Εστίαση στην επίτευξη αποτελέσματος
 • Εστίαση στον πελάτη
 • Ομαδικότητα
 • Σεβασμό & Ακεραιότητα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 06/10/2022