Στένωση του ρεύματος κυκλοφορίας προς Κοζάνη της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας, από το 26ο χλμ. (Σέρβια) έως το 50οχλμ (όρια με Π.Ε. Λάρισας), η οποία θα  λάβει χώρα τμηματικά και συγκεκριμένα σε μήκος 900 περίπου μέτρων για κάθε εργάσιμη ημέρα. Η κυκλοφορία των οχημάτων επί της Εθνικής Οδού δεν θα διακόπτεται, αλλά θα διεξάγεται στο εναπομείναν τμήμα της οδού, για τις περιπτώσεις όπου το ελεύθερο πλάτος της είναι μικρότερο των 6,50 μέτρων εναλλάξ ανά κατεύθυνση, ενώ σε αυτές με ελεύθερο πλάτος μεγαλύτερο των 6,50 μέτρων θα διεξάγεται αμφίδρομα. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα σήμανσης εργοταξίων.

Διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από 10/10/2022 έως 12/11/2022