Τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν για πρώτη χρονιά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4957/2022 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) με τίτλο:

Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου(MSc in Hydrogen Science and Technology).

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στο Πρόγραμμα από 1-10-2022 έως 4-11-2022 (με ενδεχόμενη παράταση, αν αυτό κριθεί αναγκαίο). Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, έπειτα από επιλογή, πτυχιούχοι/διπλωματούχοι που προέρχονται από Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων, Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών πρώην Τ.Ε.Ι., Τμημάτων Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων και πρώην Τ.Ε.Ι. (Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Πληροφορικής κ.λπ.) της ημεδαπής, ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο. Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε πενήντα (50) φοιτητές.

Η διάρκεια του Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) είναι δεκατέσσερις (14) μήνες και κατανέμεται σε τρεις (3) περιόδους (εξάμηνα) εκ των οποίων η 3η διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε περίοδος αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας και μίας εξεταστικής εβδομάδας. Τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί σε 2.500 ευρώ συνολικά για τις 3 περιόδους του προγράμματος και ένα ποσοστό επιτυχόντων μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 4957/2022 και Υπουργικές Αποφάσεις.

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης, χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ www.hydrogen.uowm.gr.

Πληροφορίες:

Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Ευριπίδης Τσατσιάδης

Τηλ.: 2461056654

Email: [email protected]

Website: www.hydrogen.uowm.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ZEΠ Κοζάνης, 50100, Κοζάνη