Στάθης Κωνσταντινίδης, Βουλευτής ΠΕ Κοζάνης: «Λύνεται το ζήτημα αναφορικά με την προκήρυξη 4Κ/2020 για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”»

17 Ιανουαρίου 2023
09:07

Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” έχει πολυετή δράση στον τομέα της υποστήριξης ατόμων της τρίτης ηλικίας και άλλων πολιτών που χρήζουν κατ’ οίκον φροντίδας.  Πρόκειται για κοινωνική δράση στήριξης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δικαιούχων του.

Ειδικά για την ελληνική ύπαιθρο και τις απομακρυσμένες περιοχές, όπως είναι και τα χωριά της ΠΕ Κοζάνης, η συνδρομή των στελεχών στους λήπτες των υπηρεσιών τους έχει ιδιαίτερα ευεργετικά αποτελέσματα.

Όμως, όπως αρκετές άλλες δράσεις στο παρελθόν, είχε δομηθεί σε σχέσεις απασχόλησης ορισμένου χρόνου, ενώ οι ανάγκες αποδείχθηκαν διαρκείς. Γι’ αυτό η πολιτεία αποφάσισε την κάλυψη των θέσεων με μόνιμη σχέση εργασίας, αναγνωρίζοντας την προσφορά και προϋπηρεσία των ανθρώπων που το υπηρέτησαν.

Η τελευταία αυτή διάσταση αποτέλεσε σημείο δικαστικής διαμάχης που επιλύθηκε με την απόφαση 1548/2022 του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία ακυρώθηκε η με αριθμό 4Κ/2020 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, κατά το μέρος που προέβλεψε ότι η ειδική εμπειρία του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 λαμβάνεται υπόψη ως προς το σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων, δηλαδή και ως προς τις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία δεν αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο.

Σε άμεση συμμόρφωση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατατέθηκε τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και Διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα», με την οποία προβλέπεται ότι οι 2.909 θέσεις τακτικού προσωπικού πληρούνται από τους συμμετέχοντες στην με αριθμό 4Κ/2020 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, και ειδικότερα α) όσους περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και β) όσους άσκησαν εμπρόθεσμα αίτηση ακυρώσεως κατά της προκήρυξης ή υπέβαλαν αίτηση θεραπείας κατά των οριστικών πινάκων διοριστέων, ή αίτηση προς το ΑΣΕΠ ύστερα από την δημοσίευση της δικαστικής απόφασης, με αίτησή τους προς τον ΑΣΕΠ εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου.

Με την παραπάνω τροπολογία αποκαθίσταται η νομική τάξη και η πραγματική κατάσταση και διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία των ΟΤΑ και η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των αναγκών των συμπολιτών μας.

Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που επιλύεται ένα ζήτημα το οποίο είχε προκαλέσει εύλογη ανησυχία και αίσθημα εργασιακής ανασφάλειας στο προσωπικό του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και ευχαριστώ θερμά τις εργαζόμενες του κλάδου από την περιοχή μας για την συνεργασία που είχαμε το προηγούμενο διάστημα.

Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ — ΠΡΟΣΘΗΚΗ

του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και Διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα»

Άρθρο μόνο

Διοριστέοι της υπ’ αρ. 4Κ/2020 προκήρυξης ΑΣΕΠ — Συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατανέμονται, στις δύο χιλιάδες εννιακόσιες εννέα (2.909) Θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α’ βαθμού της χώρας, οι οποίες προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4Κ/2020 προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) (τ. ΑΣΕΠ 15), όσοι περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους οριστικούς Πίνακες Διοριστέων που κυρώθηκαν με την υπ’ αρ. 801/22.9.2022 απόφαση του Β’ Τμήματος (Γ’ 2449), τις υπ’ αρ. 546/7.7.2022 και 599/21.7.2022 αποφάσεις του 1ου Τμήματος Διακοπών (Γ’ 1796) και την υπ’ αρ. 646/29.07.2022 απόφαση του 2’ Τμήματος Διακοπών (Γ’ 1866) του ΑΣΕΠ.

 1. Υποψήφιοι, οι οποίοι είχαν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων της παρ. 1 και περιλαμβάνονταν στους πίνακες κατάταξης της προκήρυξης της παρ. 1 αλλά όχι στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, προσλαμβάνονται σε προσωποπαγείς θέσεις τακτικού προσωπικού των οικείων δήμων και του ίδιου κλάδου και ειδικότητας με την αντίστοιχη/τις αντίστοιχες θέση/θέσεις, για την οποία/τις οποίες υπέβαλαν αίτηση, με ταυτόχρονη δέσμευση κενής οργανικής θέσης της ίδιας εκπαιδευτικής κατηγορίας και ανεξαρτήτως κλάδου, εφόσον υπάρχει, κατόπιν αιτήσεώς τους στο ΑΣΕΠ, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον:

α) άσκησαν εμπρόθεσμα αίτηση ακυρώσεως κατά της υπ’ αρ. 4Κ/2020 προκήρυξης του ΑΣΕΠ ή υπέβαλαν αίτηση θεραπείας κατά των οριστικών πινάκων διοριστέων, ή αίτηση προς το ΑΣΕΠ ύστερα από τη δημοσίευση της υπ’ αρ. 1548/2022 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και

β) η συνολική τελική τους βαθμολογία υπερβαίνει τη βαθμολογία του τελευταίου διοριστέου στην αντίστοιχη θέση προτίμησής τους, μη υπολογιζόμενου του κριτηρίου της ειδικής εμπειρίας της παρ. 3 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (Α’ 212), με την επιφύλαξη του κριτηρίου της εντοπιότητας.

Οι προσλήψεις του πρώτου εδαφίου γίνονται με απόφαση του οικείου δημάρχου, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με μέριμνα του αρμοδίου οργάνου της αποκεντρωμένης διοίκησης.

 

Στάθης Κωνσταντινίδης

Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας  Π.Ε. Κοζάνης

Πολιτικά γραφεία:

Κοζάνη: Παγούνη 2, Τ. 2461037253 // Πτολεμαΐδα: 25ης Μαρτίου 36, Τ.2463027418.

Facebook: Στάθης Κωνσταντινίδης Βουλευτής ΝΔ – Π.Ε. Κοζάνης

e-mail: stathiskο[email protected]

12 σχόλια

 • Είμαστε και οι Επικουρικοί Νοσηλευτές που καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες,που κρατάμε όρθιο το σύστημα υγείας εδώ και χρόνια!!!!!!! μας χειροκροτήσατε μας είπατε ήρωες μας είπατε ήρθατε για να μείνετε και πολλά μας…….Δεν απειλούμενα αλλά ζητάμε να κάνετε αυτά που υποσχεθήκαμε……Εκλογές έρχονται κύριοι Βο….λευτές….

 • Ακολουθούν και άλλοι τρεις,μέχρι το μεσιμερι!
  Ο ταχυδρόμοι των αυτονόητων,χτυπάνε 4 φορες!

 • Κύριε Στάθη σας έχω πει άλλη μια φορά ότι δε σας γνωρίζω, παρατηρώ όμως ότι οι παρεμβάσεις σας έχουν ουσία και αποτελεσματικότητα.
  Με τα λεγόμενα σας, οι ενδιαφερόμενοι έχουν γνώση στην διαδρομή της αγωνίας τους και φαντάζομαι έχουν να πουν μια καλή κουβέντα για το άτομό σας.
  Συνεχίστε το έργο σας η λογικοί είναι μαζί σας !!!

 • Εσυ αγορι μου…τον χαβα σου! Ζεις στο μπλε συννεφακι σου εκει με τα δεξιοβολεμενα τρολ που σε βλεπουν για βασιλια και νομιζεις οτι ολα τα εχεις λυσει εσυ μεγαλε μωυση αχαχαχα! Οτι να ναι!
  Αντε να βγεις καμια σελφι! Ολη η κοινωνια πειναει κι εσυ κοιμηηηηηηησου και εφερα στη πολη τα προικια σου!

 • Ναι κ Στάθη μας ξεζουμισατε και τώρα τι .άνοιξαν τα παράθυρα και όποιος προλάβει.Στο πρόγραμμα κ Στάθη το κόμμα είχε πει πολλά και δεν έκανε τπτ.Για τους τριτεκνους έχετε κάτι να πείτε?Πολύ δύσκολα όλα πλέον δεν φτάνουν ούτε μέχρι τις 20 του μήνα.Κοντα σιμά τα Γιάννενα κ Στάθη και λοιποί βουλευτές.

  • Βρε παιδιά όποιος έχει θέμα ας το αναφέρει τη στιγμή που πρέπει, στο άτομο που πρέπει …
   Αλλά εδώ μέσα ορισμένοι είστε: “ότι του φανεί του Λωλοστεφανή”…

Αφήστε μία απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από 'δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω επιλογή  "Διάβασα και αποδέχομαι τους Πολιτική απορρήτου  " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.