Σκοπός της δράσης
Η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε 150.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα άνω των 18 ετών, μέσω Voucher, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :
 • Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών (12 ώρες δια ζώσης και 68 ώρες εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση)
 • Απόκτηση Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στο αντικείμενο κατάρτισης.
 • Συνολικό Εκπαιδευτικό επίδομα 400€
Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:
 1. Να είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.
 2. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.
Δικαιολογητικά συμμετοχής
 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 2. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών/Πτυχίου ή Απολυτηρίου
 3. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού
 4. Πτυχίο Ξένης Γλώσσας (εφόσον υπάρχει)
 5. Αίτηση συμμετοχής
Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση ακολουθόντας τις οδηγίες εδώ ή να προσέλθετε με τα παραπάνω δικαιολογητικά και κωδικούς taxisnet στο ΚΔΒΜ VOLTEROS  για να υποβάλουμε μαζί την αίτηση σας.
Πληροφορίες – Επικοινωνία
Επικοινώνησε με το ΚΔΒΜ VOLTEROS για περισσότερες πληροφορίες:
Διεύθυνση : Γκέρτσου 39, 50100
Τηλέφωνο : 24610.28197, 24610.24210, 24610.21895
Ε-mail : [email protected]

Με μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook