Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, απορρίφθηκε, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, η αίτηση χρηματοδότησης, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», που κατέθεσε ο Δήμος Κοζάνης, για την πράξη «Αντιπλημμυρική Προστασία της πόλης της Κοζάνης», συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.974.150 ευρώ. Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο

Α’: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης για τους ακόλουθους λόγους:

Δεν είναι ρεαλιστική, σύμφωνα με το Παράτημα Ι του τεύχους τεχνικών δεδομένων καθώς και το τυποποιημένο υποβληθέν χρονοδιάγραμμα, η δυνατότητα ολοκλήρωσης των μελετών εντός της τρέχουσας περιόδου, όπως απαιτείται από την πρόσκληση στο στοιχείο 4.7.3 σύμφωνα με την με α.π. 22392/25-02-2020 εγκύκλιο του ΥπΑνΕπ/ΓΓΔΕ/ΕΑΣ/ΕΥΣΕ. Επομένως η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης δεν εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

kozan.gr