Ξεκινούν την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 οι αιτήσεις για τις νέες εγγραφές βρεφών και νηπίων σχολικού έτους 2023-24, στους Παιδικούς και στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Εορδαίας

8 Μαΐου 2023
11:00
Κανένα σχόλιο

 

  Ο Δήμος Εορδαίας ανακοινώνει ότι η διαδικασία εγγραφών – επανεγγραφών νηπίων και βρεφών για το σχολικό έτος 2023-24, θα ξεκινήσει στις 10/05/2023 και θα ολοκληρωθεί στις 31/05/2023 σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών & Βρεφ/κών  Σταθμών (ΦΕΚ 4249/05-12-2017).

Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην Προϊσταμένη των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Εορδαίας με φυσική παρουσία ενός μόνου ατόμου ανά αίτηση και ώρες από 09:00 π.μ έως 13:00 μ.μ (κ. Τσιώμπρα Φανή, Διεύθυνση   Β ΄ΔΠΣ- Καραζάνου 1, τηλ. Επικοινωνίας: 24630-24638).

Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

Για την εγγραφή των παιδιών κατά το σχολικό έτος 2023-24 λαμβάνεται υπόψη η ηλικία που θα έχουν το Σεπτέμβριο του 2023.

Α. Για τους παιδικούς σταθμούς τα νήπια να έχουν γεννηθεί από 01/01/2020 έως και 31/03/2021 .

Β. Για τα βρεφικά τμήματα του Βρεφονηπιακού Σταθμού, τα βρέφη να έχουν γεννηθεί από  01/04/2021 έως και 31/03/2023.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς είναι η τακτοποίηση των τροφείων 2022-23, ώστε να μην υπάρχουν οφειλές του συγκεκριμένου έτους.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Αίτηση εγγραφής νηπίου (δίνεται από τους Παιδικούς Σταθμούς και από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό). Σχετικά με την εγγραφή δύο (2) ή περισσοτέρων παιδιών μιας οικογένειας, υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση για το καθένα συνοδευόμενη από τα ανάλογα δικαιολογητικά.
 2. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, (δίνεται από τους Παιδικούς Σταθμούς και από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό).
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου). Εάν δεν είναι στη Ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.
 4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2023 (που αφορά εισοδήματα του 2022).Σε περίπτωση ξεχωριστών εκκαθαριστικών σημειωμάτων προσκομίζονται και των δύο συζύγων. Καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης  εκκαθαριστικού σημειώματος μέχρι 10/07/2023. Η κατάθεση του εκκαθαριστικού είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μοριοδότησης της αίτησης εγγραφής.  Για τους μη υπόχρεους σε υποβολή φορολογικής δήλωσης κρίνεται απαραίτητη η   βεβαίωση από την εφορία.
 5. Αποδεικτικό κατοικίας: Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΔΕΥΑΠ .
 6. Υπεύθυνη δήλωση των γονέων στην περίπτωση μη κατάθεσης της φορολογικής δήλωσης εισοδημάτων έτους 2022.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (αφορά και τους δύο γονείς)

 

 1. Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων, με ημερομηνία έκδοσης υποχρεωτικά μεταγενέστερη της ανακοίνωσης, από την οποία προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα ( μόνιμοι, αορίστου, ορισμένου χρόνου).
 2. Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή σύμβασης (ορισμένου χρόνου).

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (αφορά και τους δύο γονείς)

 1. Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη και των δύο γονέων με ημερομηνία έκδοσης υποχρεωτικά μεταγενέστερη της ανακοίνωσης, από την οποία προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα.
 2. Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

            ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 1. Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ ΟΥ.
 2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΣΕ Ο.Ε. Ή Ε.Ε. Ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε

 1. Καταστατικό και τυχόν μεταβολές.
 2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.

            ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

 1. Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ (για το προηγούμενο έτος).

ΑΝΕΡΓΟΙ  ΓΟΝΕΙΣ

 1. Προσκόμιση Βεβαίωσης ανεργίας του γονέα ή των γονέων ή αντίγραφο ανεργίας σε ισχύ.

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ)

 1. Αντίγραφο διαζευκτηρίου.
 2. Αντίγραφο αίτησης διαζυγίου.
 3. Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της ΔΟΥ.
 4. Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια του παιδιού.
 5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου αποβιώσαντα γονέα.
 6. Βεβαίωση γραμματείας σχολής τελευταίου εξαμήνου (για γονείς φοιτητές).
 7. Βεβαίωση ΚΕΠΑ (67% και άνω ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο).
 8. Βεβαίωση από τον στρατό (για γονέα στρατιώτη).

Άδεια νόμιμης παραμονής καθώς και αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ ή αίτηση ανανέωσης (όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις) για την εγγραφή αλλοδαπών νηπίων

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας γνωρίζουμε ότι οι Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου μας, θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ) κατά το σχολικό έτος 2023-2024. Οι γονείς οι οποίοι εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ένταξης στο παραπάνω πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν την σχετική αίτηση σε αυτό και να παραλάβουν την αξία τοποθέτησης (voucher). Σε διαφορετική περίπτωση, θα υποχρεωθούν στην καταβολή τροφείων ακόμη κι αν έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα.

Οι γονείς οι οποίοι εντάσσονται στο παραπάνω πρόγραμμα, συστήνουμε να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τόσο στην Ε.Ε.Τ.Α.Α., όσο και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό και στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας για ευνόητους λόγους.

Τα παιδιά που εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, προηγούνται στον τελικό πίνακα εγγραφών/επανεγγραφών .

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών επιλέγονται πρώτα τα παιδιά των εργαζόμενων μητέρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της Εναρμόνισης μπορείτε να απευθύνεστε:

 1. Στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: www.eetaa.gr. Αρχική σελίδα- Παιδικοί Σταθμοί Περίοδος 2023-2024.
 2. Στο τμήμα πρώιμης παιδικής φροντίδας και παιδείας του Ν.Π.Δ.Δ..(ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.) Δήμου Εορδαίας στην διεύθυνση : Καραζάνου 1, στο τηλέφωνο 24630-24638

Τα οριστικά αποτελέσματα των εγγραφών θα ανακοινωθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ (ΤΡΟΦΕΙΑ)

Α). Το 10 παιδί 50 ευρώ  μηνιαίως.

Β). Το 20 παιδί 50% έκπτωση και αν υπάρχει 3 παιδί είναι δωρεάν.

Μειωμένα κατά 50% στα τροφεία δικαιούνται οι εξής κατηγορίες:

Α) Τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών.

Β) Τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών.

Γ) Τα παιδιά γονέων με αναπηρία (67%).

Εξαιρούνται από την καταβολή τροφείων

Α) Τα ορφανά παιδιά από δύο γονείς.

Β) Η ανεργία και των δύο γονέων (μακροχρόνια με ελάχιστο χρόνο ανεργίας ενός (1) έτους- να αποδεικνύεται από πιστοποιημένο έγγραφο).

Γ) Τα παιδιά υπερπολύτεκνων οικογενειών (από έξι παιδιά και άνω).

Δ) Οι άνεργοι γονείς με μηδενικό τεκμαρτό εισόδημα.

Τρόπος καταβολής  τροφείων

Η καταβολή των τροφείων για την φιλοξενία παιδιού για κάθε σχολική χρονιά (11μήνες), γίνεται με μηνιαίες δόσεις με την έναρξη τον Σεπτέμβριο ή με εφάπαξ καταβολή έως τέλος Οκτωβρίου με αντίστοιχη έκπτωση 10%, ανάλογα με τα κοινονοικοοικονομικά κριτήρια όπως αναφέρονται παραπάνω.

 • Σε περίπτωση απουσίας ή ασθένειας του παιδιού, η οικονομική συμμετοχή καταβάλλεται κανονικά.
 • Εφόσον κάποιο νήπιο ή βρέφος απουσιάζει για σοβαρούς λόγους υγείας, πέραν του ενός μηνός, δεν καταβάλλονται οι αντίστοιχες εισφορές, εφόσον προσκομιστεί Βεβαίωση Νοσοκομείου ή Παιδιάτρου για τον χρόνο απουσίας και ανάρρωσης.
 • Διευκρινίζεται ότι για την επανεγγραφή νηπίου ή βρέφους, για να γίνει δεκτή η αίτηση πρέπει να μην υπάρχουν προηγούμενες οικονομικές οφειλές στο Ν.Π.Δ.Δ.
 • Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική συμμετοχή για χρονικό διάστημα πέραν των δύο μηνών χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος, τότε το παιδί διαγράφεται αφού πρώτα ειδοποιηθούν οι γονείς να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό.

 

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ  ΤΡΟΦΕΙΑ.

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται από επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.5 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ΦΕΚ 4249 Τ.β΄/5.12.2017, η οποία ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη διαφάνεια και αντικειμενικότητα στον τρόπο κατάταξης και επιλογής των παιδιών αλλά και να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα αδικίας ή αλλοίωσης του κοινωνικού χαρακτήρα του θεσμού των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, η επιλογή των παιδιών γίνεται με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται με την υπ΄αριθ.24/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.. (Πίνακας μορίων (μοριοδότηση)).

Οι οριστικοί πίνακες εγγραφής και επανεγγραφής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει καταχωρηθεί η αίτηση και όχι με τα ονόματα νηπίων –βρεφών που θα επιλεγούν (σύμφωνα με την υπ. αριθ. 41087  Υπουργική Απόφαση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                                        ΜΟΡΙΑ

 

Μονογονεϊκή οικογένεια 40
Γονείς σπουδαστές ή φοιτητές ή φαντάρος 20
Οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο ή τέκνο έχουν 67% και άνω ποσοστό αναπηρίας 20
Για κάθε παιδί της οικογένειας (ανήλικο) 5
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Δύο εργαζόμενοι γονείς στην οικογένεια 50
Ένας εργαζόμενος γονέας στην οικογένεια 20
Εργαζόμενος γονέας μονογονεϊκής οικογένειας 50
Άνεργος γονέας μονογονεϊκής οικογένειας 40
Άνεργοι και οι δύο γονείς (δελτίο ανεργίας ) στην οικογένεια). 10
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΟΥ Ή ΒΡΕΦΟΥΣ
Επανεγγραφή φοιτούντων παιδιών 50
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  
Εισόδημα μέχρι 10.000 € 50
Εισόδημα από 10.001 €  μέχρι 15.000 € 45
Εισόδημα από 15.001 €  μέχρι 20.000 € 40
Εισόδημα από 20.001 €  μέχρι 25.000 € 35
Εισόδημα από 25.001 €  μέχρι 30.000 € 30
Εισόδημα από 30.001 €  μέχρι 35.000 € 25
Εισόδημα από 35.001 €  μέχρι 40.000 € 20
Εισόδημα από 40.001 €  μέχρι 45.000 € 15
Εισόδημα από 45.001 €  μέχρι 50.000 € 10
Εισόδημα από 50.001 €  και πάνω 0

 

Αφήστε μία απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από 'δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω επιλογή  "Διάβασα και αποδέχομαι τους Πολιτική απορρήτου  " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.