Σε σχέση με τις ενέργειες που μέχρι τώρα έχουν γίνει αναφορικά με την υπόθεση της Καλαμιάς και με αφορμή το πλήθος των σχολίων και την έκταση που έχει λάβει το συγκεκριμένο ζήτημα κρίνεται αναγκαίο να διευκρινιστούν τα επιμέρους στοιχεία σχετικά με την παράνομη σύμπραξη ιδιώτη στην εκτέλεση των εργασιών μικρής κλίμακας. Δυνάμει του με αρ. πρωτ. 39408/1932 και από 5-4-2016 εγγράφου του  τμήματος εποικισμού και αναδασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  το οποίο ως δημοσιευτέο έγγραφο έλαβε αριθμό ΑΔΑ: 7ΧΤΨ7ΛΨ-ΒΝ4/ 5-4-2016 παραχωρήθηκε η χρήση ακινήτου έκτασης 7.944,36 τ.μ. αγροκτήματος σε ιδιώτη για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων. Στην υπ’ αριθμ. 4, δε, παράγραφο αυτού μνημονεύεται επακριβώς ότι: «ο παραχωρησιούχος οφείλει να χρησιμοποιεί το ακίνητο για τη χρήση για την οποία του παραχωρήθηκε. Απαγορεύεται η εκμίσθωση, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτο πρόσωπο, εκτός κι αν συναινέσει, εγγράφως, το όργανο που εξέδωσε την απόφαση.». Παρά την πρόβλεψη των ανωτέρω, ωστόσο, ο ως άνω παραχωρησιούχος έχει μετατρέψει την σταβλική εγκατάσταση σε αποθήκη ιδιωτικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών παραβιάζοντας ευθέως τον ως άνω συμβατικό όρο.

Με ενυπόγραφη αναφορά – καταγγελία μου έθεσα σε γνώση της ως άνω αρχής τις εν λόγω έκνομες ενέργειες. Δυνάμει της ενέργειας αυτής και με την αποφασιστική συμβολή του κ. Περιφερειάρχη ο οποίος την Παρασκευή 12-5-2023 παρουσιάσθηκε στον επίμαχο χώρο σταμάτησαν οι εργασίες. Σήμερα, 15-5-2023, αρμόδια κλιμάκια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μετέβησαν στον συγκεκριμένο χώρο προκειμένου να προβούν σε αυτοψiα τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Με εκτίμηση,

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της τοπικής κοινότητας Καλαμιάς

Κατσέλας Στέργιος