Τα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,  προσκαλούν υποψήφιους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 2324/τ. B’/12-04-23),  «Πράσινη Ηγεσία, Οργανωτική Κουλτούρα και  Βιώσιμη Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα», MSC in («Green Leadership, organizational culture and sustainable innovative entrepreneurship»)

 Διάρκεια σπουδών: Τρία (3) εξάμηνα

 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πράσινη Ηγεσία, Οργανωτική Κουλτούρα και Βιώσιμη Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα»  του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και του Οργάνωσης και Διοίκησης  Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχει ως σκοπό την εξειδίκευση επιστημόνων στον τομέα της πράσινης ηγετικής επιχειρησιακής διαχείρισης, της διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου και ανθρώπινου δυναμικού, των επενδυτικών εργαλείων, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο σύγχρονο, παγκόσμιο διαρκώς μεταβαλλόμενο και κυρίως επηρεαζόμενο από την κλιματική αλλαγή οικονομικό περιβάλλον για τη δημιουργία ενός πράσινου Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος, η οργανωσιακή κουλτούρα και το στυλ της επιχειρηματικής Ηγεσίας είναι από τα καίρια και πιο σημαντικά στοιχεία που επηρεάζουν την ανάπτυξη σύγχρονων καινοτόμων και βιώσιμων Οργανισμών και Επιχειρήσεων. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι πλέον παγκόσμια προτεραιότητα και με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν τεθεί από τον ΟΗΕ πρέπει να διαμορφωθεί μια νέα αντίληψη για την λειτουργία και το ρόλο των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών σε επίπεδο πράσινης Ηγεσίας, κουλτούρας και καινοτόμου βιώσιμης επιχειρηματικής πρακτικής. Υιοθετώντας τα κατάλληλα μοντέλα πράσινης μετασχηματιστικής περιβαλλοντικής ηγεσίας, η σύγχρονη οργανωτική κουλτούρα σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον συνδυάζει την αξιοποίηση του κατάλληλου ανθρώπινου κεφαλαίου στο σύγχρονο καινοτόμο πράσινο επιχειρηματικό παγκόσμιο δημόσιο ή ιδιωτικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι εστιάζοντας στο τρίπτυχο περιβάλλον/κοινωνία/διακυβέρνηση, οι μεταπτυχιακοί απόφοιτοι θα γίνουν οι επιτυχημένοι ηγέτες-Μάνατζερς που χρειάζεται το παγκόσμιο Δημόσιο ή επιχειρηματικό πράσινο αειφόρο   οικοσύστημα.

Βασικός στόχος του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Πράσινη Ηγεσία, Οργανωτική Κουλτούρα και Βιώσιμη Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα» (HKBKE), είναι να προετοιμάζει και να διαμορφώνει ηγετικά στελέχη Οργανισμών και επιχειρήσεων τόσο για το Ελληνικό όσο και για το παγκόσμιο Επιχειρηματικό Οικοσύστημα ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες Στρατηγικού σχεδιασμού, Ηγετικής επιχειρησιακής διαχείρισης, Διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου και ανθρώπινου δυναμικού, Επενδυτικών εργαλείων, Καινοτομίας και Βιώσιμης ανάπτυξης στα πλαίσια της πράσινης Οικονομικής Ανάπτυξης.

Το HKBKE (LCSIE) θα ενισχύσει σημαντικά αφενός τις δυνατότητες της Ελληνικής και Διεθνούς Επιχειρηματικότητας στην εξεύρεση Ηγετικών στελεχών και αφετέρου θα αποτελέσει βήμα για επαγγελματική ανέλιξη στελεχών σε διάφορους τομείς μιας σύγχρονης βιώσιμης πράσινης οικονομικής ανάπτυξης όπως, Εμπορεία αγαθών, Ιδιωτικές και Δημόσιες Υπηρεσίες, Στρατηγική Διοίκηση ανθρώπινων πόρων, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων σε Τοπικούς και Διεθνείς Οργανισμούς, Κοινωνικές και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και Business Start-ups.

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

Εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα πράσινης ηγετικής επιχειρησιακής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου και ανθρώπινου δυναμικού, επενδυτικών εργαλείων, καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Το ΔΠΜΣ απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε πτυχιούχους τμημάτων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών και εφαρμοσμένων επιστημονικών αντικειμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή / και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία θα διαπιστώνεται είτε με την κατοχή πιστοποιητικού επιπέδου Lower, είτε με εξετάσεις που θα πραγματοποιούνται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής. Στα ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής περιλαμβάνονται: α) ο βαθμός του πτυχίου, β) η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο γ) η επαγγελματική προϋπηρεσία δ) η ερευνητική δραστηριότητα, ε) το επίπεδο γλωσσομάθειας.

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ‘’Πράσινη Ηγεσία, Οργανωτική Κουλτούρα και Βιώσιμη Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα΄΄ θα είναι 3 εξάμηνα, εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ ‘’Πράσινη Ηγεσία, Οργανωτική Κουλτούρα και Βιώσιμη Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα’’ θα αρχίσουν τον Οκτώβριο 2023 και θα διεξάγονται Παρασκευή και Σάββατο, απογευματινές ώρες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023‐2024 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. έως σαράντα (40) μεταπτυχιακοί φοιτητές ανά τμήμα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων φοιτητών ακολουθείται ότι προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ “Πράσινη Ηγεσία, Οργανωτική Κουλτούρα και Βιώσιμη Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα” απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 2.900 ευρώ.  Η αποπληρωμή του ποσού μπορεί να γίνει, είτε καταβάλλοντας 1000 ευρώ με την έναρξη του Α΄ και του Β΄ εξαμήνου και 900 ευρώ με την έναρξη του Γ΄ εξαμήνου, είτε,  σε  ειδικές περιπτώσεις, καταβάλλοντας  για την εγγραφή προκαταβολικά ποσό 500 ευρώ και στη συνέχεια επιμερίζοντας το ποσό σε μικρότερες δόσεις κατόπιν συνεννόησης, σε εγκαίρως γνωστοποιημένες ημερομηνίες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση συμπληρωμένη.
  2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
  3. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
  4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Δυο συστατικές επιστολές, οι οποίες προέρχονται είτε από τον ακαδημαϊκό, είτε από τον επαγγελματικό χώρο.
  2. Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής/Γαλλικής/Γερμανικής. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία θα διαπιστώνεται είτε με την κατοχή πιστοποιητικού επιπέδου Lower, είτε με εξετάσεις που θα πραγματοποιούνται με ευθύνη της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών.
  3. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις.
  4. Άλλοι τίτλοι σπουδών.
  5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
  6. Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών.

Υποβολή δικαιολογητικών:

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά από 02-05-2023 έως 30-06-2023 (με ενδεχόμενη παράταση των αιτήσεων αν κριθεί αναγκαίο) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] και καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις παρακάτω γραμματείες:

 

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Ώρες: 9:00 – 13:00 – Τηλ: 2461068144

E-mail: [email protected]

Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ώρες: 9:00 – 14:00- Τηλ: 2461068222

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https:lcsie.uowm.gr/