Μετά από επιτόπιους ελέγχους, που συνεχίζονται, δεκάδες πρόστιμα, έχουν επιβληθεί από το Δήμο Κοζάνης, σε ιδιοκτήτες οικοπέδων που δε συμμορφώθηκαν για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επίδοση, θυροκόλληση ή κοινοποίηση της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ο παραβάτης δύναται να υποβάλλει έγγραφη ένσταση στον Δήμο. Παρελθούσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας και εφόσον η υποβαλλόμενη ένσταση δεν έχει γίνει αποδεκτή, το επιβληθέν πρόστιμο οριστικοποιείται.  Στην περίπτωση συμμόρφωσης εντός της προθεσμίας με την υποχρέωση καθαρισμού, ο Δήμος θα εκδώσει απόφαση μείωσης έως και 50% του προς επιβολή προστίμου. Μετά το πέρας της δεκαήμερης προθεσμίας ή εφόσον έχει υποβληθεί ένσταση η οποία δεν έχει γίνει αποδεκτή, ο οικείος Δήμος υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών, κατά προτεραιότητα βάσει του κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς.

Eνδεικτικά μπορείτε να δείτε παρακάτω, κάποια από αυτά που δημοσιεύτηκαν στην Διαύγεια του Δήμου Κοζάνης

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%95%CE%A181%CE%A9%CE%9B%CE%A0-2%CE%9D%CE%94?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%967%CE%A4%CE%A9%CE%9B%CE%A0-%CE%9E%CE%9C%CE%9C?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%96%CE%95%CE%93%CE%A9%CE%9B%CE%A0-%CE%914%CE%9D?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%98%CE%A9%CE%9B%CE%A0-%CE%A54%CE%9C?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%A8%CE%9E%CE%A8%CE%A9%CE%9B%CE%A0-%CE%9E%CE%A9%CE%A0?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%9D3%CE%94%CE%A9%CE%9B%CE%A0-1%CE%95%CE%94?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%98%CE%A4%CE%A9%CE%9B%CE%A0-0%CE%A42?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1104%CE%A9%CE%9B%CE%A0-%CE%A3%CE%9A%CE%A5?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/98%CE%9E4%CE%A9%CE%9B%CE%A0-%CE%A54%CE%9B?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/98%CE%9E4%CE%A9%CE%9B%CE%A0-%CE%A54%CE%9B?inline=true

kozan.gr