Η ετήσια εμποροπανήγυρη του ∆ήμου Σερβίων θα γίνει και φέτος στον καθορισμένο χώρο της πόλης «ΓΗΠΕ∆Ο ΠΛΑΤΑΝΙΑ» από 28 Σεπτεμβρίου
μέχρι και 2 Οκτωβρίου 2023.
Η δημοπρασία για το Λούνα Παρκ θα γίνει στο γραφείο ∆ημάρχου την 8η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τους
όρους που αναφέρονται στην υπ. αριθ. 114/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήμου Σερβίων και τη σχετική εκδοθείσα προκήρυξη (Α∆Α:
6ΦΕ∆46ΜΓΗ5-Ν1Θ).
Για τις θέσεις των πωλητών και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα κατατεθούν αιτήσεις και δικαιολογητικά σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό της εμποροπανήγυρης (Α∆Α: ΨΞ9Υ46ΜΓΗ5-Π2Φ), από τις 30/08/2023 έως τις 20/09/2023.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24643 50118 (κ. Γκαραβέλα Βασιλική)