Η αλιεία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες οικοσυστημικές υπηρεσίες που προσφέρουν στον άνθρωπο τα υδάτινα οικοσυστήματα με σημαντικά οικονομικά οφέλη για τους ντόπιους αλιείς αλλά και τους απασχολούμενους στην εμπορία και στον εξαγωγικό τομέα. Ωστόσο η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση των αλιευτικών αποθεμάτων μπορεί να επιφέρει την κατάρρευσή τους με σημαντικές επιπτώσεις τόσο για τη βιοποικιλότητα όσο και για τους εξαρτώμενους από την αλιεία. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η γνώση της κατάστασής τους και η ορθολογική τους διαχείριση.

Σε παγκόσμιο επίπεδο το ερευνητικό ενδιαφέρον συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο στην εφαρμογή ευφυών μοριακών προσεγγίσεων που βασίζονται στην ανάλυση δειγμάτων περιβαλλοντικού DNA(eDNA) με καινοτόμες μοριακές τεχνικές όπως η αλληλούχιση DΝΑ νέας γενιάς (ΝGS), η μετα-ανάλυση γραμμωτών κωδίκων (DΝΑ metabarcoding) και η ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (qΡCR) για την εκτίμηση των αλιευτικών αποθεμάτων.

Βασικό σκοπό της προτεινόμενης πράξης αποτελεί η ανάπτυξη ενός μοντέλου εκτίμησης των αλιευτικών αποθεμάτων οικοσυστημάτων των εσωτερικών υδάτων, με την εφαρμογή σύγχρονων, ευφυών μοριακών μεθοδολογιών ανάλυσης του περιβαλλοντικού DNA(eDNA). Για το λόγο αυτό θα υλοποιηθούν εργασίες πεδίου στη φραγμαλίμνη Πολυφύτου στην οποία έχει αναπτυχθεί σημαντική αλιευτική δραστηριότητα κυρίως εξαιτίας της αλιείας της καραβίδας (Astacus Leptodactylous) με σημαντικά οικονομικά οφέλη για τους ντόπιους αλιείς. Στην περίπτωση της φραγμαλίμνης Πολυφύτου η ανάγκη για γνώση της κατάστασης των αλιευτικών αποθεμάτων ειδικά της καραβίδας είναι επιτακτική αν ληφθεί υπόψη η αλιευτική πίεση που δέχεται το είδος κυρίως λόγω του αυξανόμενου αριθμού των ατόμων που επιλέγουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του αλιέα.

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα