Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023, στο Δημαρχείο Εορδαίας, υπογράφτηκε μεταξύ του Δημάρχου Εορδαίας Παναγιώτη Πλακεντά και του Διευθυντή Ερευνών Παναγιώτη Γραμμέλη

ΙΔΕΠ (ο οποίος εκπροσωπούσε τον κ. Τζοβάρα, Διευθυντή ΚΔ και Πρόεδρο ΔΣ ΕΚΕΤΑ) το

συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης χρήσης έκτασης για την υλοποίηση του Κόμβου Καινοτομίας Η2 (H2-HUB). Η υπογραφή έγινε παρουσία της συμβολαιογράφου Δήμητρας Κουνέλη, του Διευθυντή ΒΙΟΠΑ Μάρκου Βύρλιου, του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Νικόλαου Φουρκιώτη και του επιστημονικού συνεργάτη ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, Παράρτημα Πτολεμαΐδας Νικόλαου Μαργαρίτη.

 

Πιο συγκεκριμένα, υπογράφτηκε το συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης χρήσης έκτασης από την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο “ΒΙΟ.ΠΑ.Π. Α.Ε.” στο ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ για την υλοποίηση του Κόμβου Καινοτομίας Υδρογόνου (H2-HUB) για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών. Η προς παραχώρηση έκταση είναι έκταση 20.312,07 τ.μ. και βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) 19, εντός του χώρου του ΒΙΟ.ΠΑ.Π. Α.Ε. Πτολεμαΐδας, στην έκταση του πρώην εργοστασίου της ΑΕΒΑΛ, στην κτηματική περιοχή Πτολεμαΐδας Κοζάνης.

Η ανάγκη της εν λόγω παραχώρησης αφορά την υπό προμήθεια πιλοτική εγκατάσταση Η2-HUB του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία πιλοτικής μονάδας για την παραγωγή Πράσινου Υδρογόνου (H2) μέσω ηλεκτρόλυσης νερού, η οποία θα προκηρυχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, από το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ ως Αναθέτουσα Αρχή.

 

Το έργο το οποίο αφορά η παραχώρηση έχει φορέα χρηματοδότησης την Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης «Κόμβος Καινοτομίας Υδρογόνου» (κωδικός έργου DIA.052037) η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 0075/02.06.2023 του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και έχει λάβει κωδικό MIS 6001142 με θέμα “Ένταξη της Πράξης «Κόμβος Καινοτομίας Υδρογόνου» με Κωδικό ΟΠΣ 6001142 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΠΔΕ [ΣΑE8197] με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2023ΣΕ81970018.

 

Γίνεται αντιληπτό πως στόχευση της Δημοτικής Αρχής Εορδαίας είναι μέσα από την ανάπτυξη τεχνολογιών, που θα προσθέσουν προβάδισμα στην περιοχή μας και στην χώρα, αναπτύσσοντας παράλληλα καινοτόμα προγράμματα και τεχνολογίες, να υπάρξει ανάσχεση των επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης κυρίως με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.