Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, σε συνεργασία με τον γερμανικό φορέα Deutsche Rentenversicherung Baden-Wurttemberg,  υλοποιούν, από τις 7 έως τις 9 Νοεμβρίου 2023,  στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης,  ενημερωτικές ημερίδες, με σκοπό την ταχύτερη επεξεργασία των συνταξιοδοτικών υποθέσεων και την πληροφόρηση των ασφαλισμένων για το ισχύον συνταξιοδοτικό καθεστώς, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά τους, καθώς και για την προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία. Η ενημέρωση αφορά στην ατομική περίπτωση κάθε ασφαλισμένου και πραγματοποιείται από εκπροσώπους του γερμανικού φορέα συντάξεων Deutsche Rentenversicherung και του e-ΕΦΚΑ. Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει καθιερωθεί, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών φορέων συντάξεων, στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών και αποτελεί πρότυπο εξυπηρέτησης του πολίτη-ασφαλισμένου και μέσο άσκησης της δημόσιας διοίκησης με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.