Τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG) είναι πολύ σημαντικά, καθότι  αποτελούν βασικό εργαλείο για την ενδυνάμωση των χωρικών συνεργασιών και την προώθηση της  ανάπτυξης σε ευρύτερο πλαίσιο. Aναζητήσαμε πληροφορίες, μέσω του διαδικτύου, προκειμένου να ενημερωθούμε για το πρόγραμμα INTERREG 2014-2020 και δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Ειδικότερα δεν βρήκαμε δεδομένα και  πληροφορίες για την πορεία του προγράμματος, όσον αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Επειδή στην εποχή του «εκδημοκρατισμού της πληροφορίας» το προνόμιο της ενημέρωσης-γνώσης ανήκει σ’ όλους όσους θέλουν να έχουν πρόσβαση και όχι μόνο στις Κρατικές υπηρεσίες και τους Δημόσιους φορείς. Γι’ αυτό θα θέλαμε μια υπεύθυνη και αναλυτική ενημέρωση από την καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση. Συγκεκριμένα, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε:

 1. Εάν υπάρχει σχετική ιστοσελίδα απ’ όπου μπορεί κάποιος να αντλήσει πληροφορίες για το πρόγραμμα.

 2. Ποιο είναι το πλαίσιο των κύριων στρατηγικών προτεραιοτήτων και ποιο το σχέδιο της Περιφέρειάς μας;

 3. Ποιες και πόσες δράσεις έχουν προγραμματιστεί; Πόσες και ποιες απ’ αυτές έχουν συμβασιοποιηθεί και πόσες και ποιες αναθέσεις  έγιναν;

 4. Ποιες και πόσες δράσεις έχουν υλοποιηθεί. Μέσα από τις υλοποιηθείσες δράσεις πόσες θέσεις εργασίας  προέκυψαν και πόσα έργα υλοποιήθηκαν;

 5. Ποια είναι η οικονομική ανάλυση των  στοιχείων του προγράμματος;

 6. Έχουν γίνει δράσεις για τη δημοσιότητα και προβολή του προγράμματος;

 7. Έχει αξιολογεί η θεσμική ικανότητα της Περιφέρειάς μας στο σχεδιασμό και εφαρμογή Προγραμμάτων;

 8. Γίνεται αποδοτική χρήση των πόρων και είναι ορατά τα αποτελέσματα;

Όσον αφορά δε την εικόνα της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 για  «Μεγαλύτερη ανάπτυξη και περισσότερες θέσεις εργασίας για όλες τις Περιφέρειες και πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης», θα θέλαμε να μας ενημερώσετε:

 1. Πως έκλεισε η  προηγούμενη προγραμματική περίοδος;

 2. Πόσα και ποια έργα υλοποιήθηκαν, σε ποιους τομείς και ποιος ήταν ο συνολικός προϋπολογισμός;

 3. Ποιο είναι το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων;

 4. Η αξιοποίηση των πόρων του προγράμματος κρίνεται επιτυχημένη;

Για τη «Νέα Πρόταση Μηχανικών»

Νικόλαος Συλλίρης