Στο κατατιθέμενο ν/σ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα Αυθαίρετα περιλαμβάνεται άρθρο, στις λοιπές διατάξεις αυτού ,για τις απαλλοτριώσεις και μετεγκαταστάσεις των οικισμών Ακρινής και Αναργύρων ( στο Άρθρο 147).

Συγκεκριμένα τροποποιείται ο ν.3937/2011 στα εξής:

1.Αναλαμβάνει η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρέωση να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν από την δημοσίευση του παρόντος νόμου ,σχέδιο για την απαλλοτρίωση του οικισμού της Ακρινής και μετεγκατάστασης των δύο οικισμών Ακρινής και Αναργύρων.

Το οποίο εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών ,Οικονομικών , Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών και στο οποίο διαλαμβάνονται τα σχετικά μέτρα και όλες οι αναγκαίες διαδικασίες και τεχνικές λύσεις για την αγορά, ανταλλαγή ή και αναγκαστική απαλλοτρίωση γηπέδων ,η αποκατάσταση των εκτάσεων που θα απελευθερωθούν με την μεταφορά των υφιστάμενων οικισμών καθώς και ότι άλλο χρειαστεί σε αυτήν την διαδικασία.

2.Κυρήσσεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας η αναγκαστική απαλλοτρίωση του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου ,για λόγους διακινδύνευσης της ζωής ,της υγείας και των ιδιοκτησιών των κατοίκων του οικισμού, που προκλήθηκαν από τα κατολισθιτικά φαινόμενα της 10 Ιουνίου 2017 στο ορυχείο Αμυνταίου του ΛΚΔΜ, σύμφωνα με το αρ.128 παρ.2 του Μεταλλευτικού Κώδικα.

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση συντελείται υπέρ και δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου και διεξάγεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του των αρ.128 και 138 του Μεταλλευτικού Κώδικα ,για τα παρακάτω:

(Α) Προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών η Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας συντάσσει κτηματολογικούς πίνακες και κτηματολογικά σχεδιαγράμματα για το σύνολο των απαλλοτριούμενων ακινήτων και τα διαβιβάζει στην Επιθεώρηση Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

(Β) Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Επιθεώρησης μεταλλείων τα διαβιβάζει προς τον Δήμο Αμυνταίου, ο οποίος εντός δέκα (10) ημερών οφείλει να απαντήσει στον αρμόδιο προϊστάμενο της Επιθεώρησης Μεταλλείων.

(Γ) Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων κάνει τον έλεγχο και τις απαραίτητες διορθώσεις και υποβάλλει τον πλήρη και οριστικό φάκελο στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας εισηγούμενος την κήρυξη της απαλλοτρίωσης.

(Δ) Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδίδει απόφαση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης , η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίζονται όλα τα ειδικά θέματα που αφορούν στη κοινωνική αποκατάσταση και οικονομική στήριξη των κατοίκων του οικισμού των Αναργύρων , με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του καθ΄ ύλην αρμοδίου Υπουργού, μέχρι τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

ΜΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης.