Το ευρωπαικό δίκτυο «Enterprise Europe Network» είναι το μεγαλύτερο, παγκοσμίως, ευρωπαικό δίκτυο ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών προς τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δραστηριοποιείται, ήδη, σε περισσότερες από 60 χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης, επεκτείνοντας συνεχώς την παρουσία του και στις πιο μακρινές διεθνείς αγορές, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία, η Βραζιλία, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ. Το Δίκτυο απασχολεί σχεδόν 4.000 εξειδικευμένα στελέχη που εργάζονται καθημερινά για την πληροφόρηση, την συμβουλευτική και την ενεργή υποστήριξη των επιχειρήσεων και κυρίως αυτών που διαθέτουν εξωστρεφή και καινοτόμα χαρακτηριστικά.

Η εθνική κοινοπραξία, «Enterprise Europe Network – Hellas» παρέχει καθημερινά προς τις ελληνικές επιχειρήσεις υπηρεσίες με έμφαση στην καινοτομία αλλά και στις διεθνείς επιχειρηματικές συνεργασίες, παρέχει αξιόπιστη ενημέρωση για ευρωπαϊκές & εθνικές πολιτικές και προγράμματα, για μεταφορά τεχνολογίας από το εξωτερικό και την Ελλάδα και ενισχύει τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με έμφαση στην Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία.

Ο εθνική κοινοπραξία αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στοιχεία για τους φορείς του δικτύου στην Ελλάδα μπορείτε να δείτε στο site www.enterprisehellas.gr

Στη Δυτική Μακεδονία φορέας υλοποίησης του Δικτύου Enterprise Europe Network είναι η ΑΝΚΟ η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη και εμβέλεια σε όλη την Δυτική Μακεδονία. H ΑΝΚΟ είναι η μοναδική ελληνική Αναπτυξιακή εταιρία που συμμετέχει στο σημαντικό αυτό Δίκτυο.

Λίγα στατιστικά για τη δεκαετή λειτουργία του δικτύου στην Ελλάδα

Το Enterprise Europe Network υποστηρίζει επιχειρήσεις, αλλά και ερευνητικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια , να εντοπίσουν ευκαιρίες συνεργασίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Οι συνεργασίες μπορούν να είναι ερευνητικές (π.χ. υποβολή πρότασης σε ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ), τεχνολογικές (π.χ. προώθηση ή ζήτηση μιας νέας τεχνολογίας στο εξωτερικό για εκμετάλλευση, ή περαιτέρω βελτίωση) ή επιχειρηματικές (π.χ. εισαγωγή νέου προϊόντος στην εγχώρια αγορά ή εξαγωγή σε νέες αγορές).

Οι συνεργασίες προωθούνται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του ευρωπαϊκού δικτύου, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 23.000 δυνατότητες συνεργασίας. Οι ευκαιρίες συνεργασίας διακινούνται κατόπιν αξιολόγησης από το εθνικό δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα της προσφοράς/ζήτησης με αξιόπιστα και επικαιροποιημένα στοιχεία.

Οι συνεργασίες προωθούνται, επίσης, μέσω συγκεκριμένων εκδηλώσεων επιχειρηματικών συναντήσεων & επιχειρηματικών αποστολών. Το Enterprise Europe Network-Hellas υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών ή και την εκπροσώπησή τους σε όλα τα στάδια, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

Το Enterprise Europe Network ενημερώνει καθημερινά επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για ευρωπαϊκά, εθνικά και περιφερειακά προγράμματα χρηματοδότησης που ενισχύουν την επιχειρηματική ανάπτυξη, την έρευνα, την καινοτομία και τις συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο. Το Δίκτυο παρέχει συμβουλές για την προετοιμασία προτάσεων, συμβάλλει στην εύρεση και επιλογή συνεργατών, στην αποσαφήνιση των όρων και κανόνων συμμετοχής, κ.λπ.

  • Νομικές Υπηρεσίες & ΙPR

Η ενημέρωση καλύπτει θέματα όπως: Εμπιστευτικότητα, Κατοχύρωση σήματος (trademarks), Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (patents), Πνευματική Ιδιοκτησία (copyright), Χρήση υλικού/ τεχνογνωσίας που περιέχουν δικαιώματα τρίτων, μοντέλα εκμετάλλευσης διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τα στελέχη του Enterprise Europe Network-Hellas στην ΑΝΚΟ είναι στη διάθεσή σας για να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες και να σας κατευθύνουν κατά την αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία.