Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, δημοσιεύτηκε, με σημερινή ημερομηνία 20/7, πρόσκληση από τη Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για υποβολή πρότασης, από το Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας, με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»

Στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι η αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και η ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της ενίσχυσης σχετικών υποστηρικτικών δομών.

Ειδικότερα, θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις:
– Λειτουργία δομής κοινωνικής μέριμνας και κέντρου συμβουλευτικής για φοιτητές ΑΜΕΑ, ΕΚΟ και χαμηλών εισοδηματικών
τάξεων
– Χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές ΑΜΕΑ, ΕΚΟ και χαμηλών εισοδηματικών τάξεων
– Υποστήριξη των μετακινήσεων των φοιτητών με κινητικά προβλήματα

Η διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι: 2 έτη

Ωφελούμενοι είναι οι φοιτητές με ειδικές ανάγκες και οι φοιτητές που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η συγχρηματοδοτούμενη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση
ανέρχεται σε 175.000,00 € κ.

kozan.gr