Ο δήμος Εορδαίας καταθέτει πρόταση 1.254.350 ευρώ στο Leader για την υλοποίηση διαφόρων έργων δράσεων. Η πρόταση θα υποβληθεί στο ̟πρόγραµµα Αγροτικής Ανά̟τυξης (ΠΑΑ) 2014-2020,  ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 – 2020 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: : «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», ∆ΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» κι αφορά αυτά που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα που σας παρουσιάζει το kozan.gr