Σε ένα περιοδικό σχεδόν πνευματικό της Θεσσαλονίκης της δεκαετίας του 1920 με τον τίτλο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ σ΄ ένα ποντικοφαγωμένο τεύχος του διαβάζω κάτω από μια δημοσίευση το όνομα Ρούλης ‘Ανθης, Κοζάνη, 14 -12 – 1926. Στη σελίδα Αλληλογραφίας διαβάζω:
Κον Κ. Τσιτσελίκη δικηγόρον Κοζάνην. Μελέτη ελήφθη δημοσιεύεται αποστείλατε εγκαίρως συνέχειαν δια δύο φύλλα. Ευχαριστούντες, συμφωνούμεν με επιστολήν Σας.
Κον Κ. Παπακωνσταντίνου δικηγόρον Κοζάνην. Ελήφθη και δημοσιεύεται, ευχαριστούμεν πολύ επιθυμούμεν να δημοσιεύετε τοιαύτα αφορούντα Μακεδονικάς πόλεις, στέλνετε συχνά.
Κον Ρούλην ‘Ανθην, Κοζάνη, Το αποσταλέν δημοσιεύεται εις το παρόν φύλλον. Ευχαριστούντες, παρακαλούμεν συνεχίσητε.
Προς τον Κον Δήμαρχον Κομοτιναίων Εις απάντησιν του από 15 λήγοντος υμετέρου εγγράφου εκφράζομεν υμίν τας ευχαριστίας μας δια την προς το περιοδικόν μας υμετέραν υποστήριξιν.
Τους δύο πρώτους Κ. Τσιτσελίκη και Κ. Παπακωνσταντίνου γνωρίζωμεν καλώς ως λογοτέχνας του κοζανίτικου μεσοπολέμου, αλλά όχι και τον Ρούλην Ανθην. Μήπως γνωρίζει κανείς ποίος κρύπτεται κάτω από αυτό το φιλολογικόν ψευδώνυμον;