Η παρούσα ανάλυση-παρουσίαση του Νόμου για τη ρύθμιση οφειλών έως και σε 120 δόσεις έρχεται σε συνέχεια του προηγούμενου μέρους και αφορά τις οφειλές προς την Εφορία και τους Δήμους.

Ρύθμιση προς την Εφορία

Οφειλέτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα) μπορούν να ρυθμίσουν, κατόπιν αίτησης, βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Y., τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα και τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα και εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των Δ.Ο.Y./Ελεγκτικών Κέντρων/Τελωνείων έως την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση.

Η ρύθμιση αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους, επιτηδευματίες που έκλεισαν τα μπλοκάκια τους, ανέργους, αγρότες ειδικού καθεστώτος και γενικά όσους εξαιρούνται από την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Οι οφειλέτες δύνανται να ενταχθούν στη ρύθμιση έως την 28η Ιουνίου 2019.

Ειδικότερα θεσπίζονται απαλλαγές από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που ξεκινούν από ποσοστό 10% για το σύνολο των υπαγομένων στη ρύθμιση, ανεξαρτήτως λοιπών προϋποθέσεων και φτάνουν έως το 100% κατά την εφάπαξ εξόφληση. Προβλέπονται έως και 120 δόσεις για τα φυσικά και νομικά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα ή οντότητες και έως 36 δόσεις για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Εάν ο οφειλέτης επιλέξει να εξοφλήσει τη ρύθμιση σε λιγότερες δόσεις από αυτές που του προτείνει η Φορολογική Διοίκηση τότε χορηγείται προοδευτικά αυξανόμενη απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Σχηματικά αυτό θα εφαρμοστεί ως εξής:

1] Για απομείωση δόσεων 20% χορηγείται απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά 15%, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που χορηγείται με την υπαγωγή στη ρύθμιση,

2] για απομείωση δόσεων 30%, δίδεται απαλλαγή κατά 25%, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που χορηγείται με την υπαγωγή στη ρύθμιση,

3] για απομείωση δόσεων 40% δίδεται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά 35%, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που χορηγείται με την υπαγωγή στη ρύθμιση,

4] για απομείωση δόσεων 50% δίδεται απαλλαγή προσαυξήσεων κατά 45%, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που χορηγείται με την υπαγωγή στη ρύθμιση,

5] για απομείωση δόσεων κατά 60% χορηγείται απαλλαγή προσαυξήσεων κατά 55%, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που χορηγείται με την υπαγωγή στη ρύθμιση,

6]για απομείωση δόσεων κατά 70% δίδεται απαλλαγή προσαυξήσεων κατά 75%, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που χορηγείται με την υπαγωγή στη ρύθμιση.

7]σε περίπτωση που ο οφειλέτης εξοφλήσει εφάπαξ την οφειλή του, χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά 100%, όπως προαναφέρθηκε.

Ο αριθμός των δόσεων για τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προκύπτει από το μέγεθος της οφειλής αλλά και το ύψος του πραγματικού ατομικού εισοδήματος που δήλωσε ο οφειλέτης για το φορολογικό έτος 2017 (φορολογική δήλωση 2018) με στόχο την ισοκατανομή των βαρών στους φορολογούμενους ανάλογα με την φοροδοτική ικανότητά τους. Το minimum των δόσεων θεσπίζεται στις 18, ενώ το ελάχιστο ποσό δόσης ορίζεται στα 30€. Σχηματικά έχει ως εξής:

 1. Οφειλέτες με συνολικό εισόδημα φορολογικού έτους 2017 έως 10.000€ δίδεται αριθμός 120 δόσεων με ύψος μηνιαίας δόσης 30€.

Για τους ως άνω οφειλέτες µε πάνω από 10.000€, ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση µε βάση το συνολικό εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2017 και το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής, ως εξής: το συνολικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2017 πολλαπλασιάζεται τμηματικά µε προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή, όπως αυτός ορίζεται παρακάτω.

 1. από 10.000,01€ μέχρι 15.000€ µε συντελεστή 4%,

 2. από 15.000,01€ μέχρι 20.000€ µε συντελεστή 6%,

 3. από 20.000,01€ μέχρι 25.000€ µε συντελεστή 8%,

 4. από 25.000,01€ μέχρι 30.000€ µε συντελεστή 10%,

 5. από 30.000,01€ μέχρι 50.000€ µε συντελεστή 12%,

 6. από 50.000,01€ μέχρι 75.000€ µε συντελεστή 15%,

 7. από 75.000,01€ μέχρι 100.000€ µε συντελεστή 20%,

 8. πάνω από 100.000€ µε συντελεστή 25%.

Ο ανωτέρω συντελεστής ελαττώνεται κατά µία ποσοστιαία µμονάδα, ανάλογα µε το πλήθος των εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη ως εξής: κατά 1 µονάδα για ένα τέκνο, κατά 2 μονάδες για δύο τέκνα, κατά 3 µονάδες για τρία τέκνα και άνω.

Το προκύπτουν άθροισμα των γινομένων των τμημάτων εισοδήματος με τους αντίστοιχους συντελεστές διαιρείται με το 12 (μηνιαία βάση) και έχουμε το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης. Έπειτα το ποσό της μηνιαίας δόσης διαιρείται με το ποσό του συνόλου της οφειλής και έτσι προκύπτει ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων (το ακέραιο μέρος του πηλίκου). Με την εφαρμογή και του επιτοκίου της ρύθμισης βγαίνει το τελικό ποσό κάθε μηνιαίας δόσης, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 30€.

Κατά τον νόμο, βασικές οφειλές που υπάγονται στο πλαίσιο της εν λόγω ρύθμισης αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε 5% ετησίως υπολογισμένο. Σημαντικό να τονιστεί ότι βασικές συνολικές οφειλές έως 3.000€ που υπάγονται στην ρύθμιση δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και το συνολικό εισόδημά του δεν ξεπερνά τα 10.000€. Η καθυστέρηση πληρωμής της δόσης οδηγεί σε επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση μόνο 2%.

Τέλος για την να υπαχθεί ο οφειλέτης στη ρύθμιση απαιτείται η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας µε τελευταίο φορολογικό έτος αυτό του 2017. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το φορολογικό έτος 2017, δίδεται ο µέγιστος αριθμός δόσεων, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης των 30€. Στην αίτηση υπαγωγής αναγράφονται το έτος ή τα έτη εντός της ανωτέρω πενταετίας για τα οποία ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση των χρεών προς την εφορία θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ. Ο ενδιαφερόμενος θα εισέρχεται στον κόμβο με τους κωδικούς του Taxis, θα επιλέγει ρυθμίσεις οφειλών και εκεί θα βρίσκει και τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων.

Παραδείγματα:

 • Οφειλέτης της εφορίας με ετήσιο ατομικό εισόδημα το 2017 10.000€ και οφειλή 3.600€. Δύναται να ρυθμίσει την οφειλή του σε έως 120 δόσεις των 30€.

 • Οφειλέτης με ετήσιο εισόδημα το 2017 25.000€ και οφειλή 4.000€ θα αποπληρώσει ως εξής: για το τμήμα εισοδήματος από 10.000€ μέχρι 15.000€ έχει συντελεστή 4%, για ο τμήμα από 15.000€ μέχρι 20.000€ έχει συντελεστή 6% και για το τμήμα 20.000€ έως 25.000€ έχει συντελεστή 8%, αθροίζουμε τα γινόμενα 200+300+400=900€ .Το ποσό των 900€ διαιρείται διά 12 (μήνες) και προκύπτει μηνιαία δόση των 75€. Η οφειλή των 4.000€ διαιρείται με το 75 και προκύπτουν 53 δόσεις των 75€ με μια προσαύξηση εξαιτίας του επιτοκίου.

 • Οφειλέτης με ετήσιο εισόδημα το 2017 ύψους 9.000€ χρωστά και οφειλή 1.200€ έχουμε με την υπαγωγή στη ρύθμιση ο οφειλέτης δύναται να ρυθμίσει σε 120 δόσεις και με δόση τα 30€ και μάλιστα άτοκα. Άρα υπάγεται στον περιορισμό της ελάχιστης δόσης και θα ρυθμίσει την οφειλή του σε 40 δόσεις των 30€.

Ρύθμιση προς τους ΟΤΑ

Η ρύθμιση αφορά οφειλές ιδιωτών και επιχειρήσεων από τέλη, φόρους, δικαιώματα, εισφορές, όπως επίσης και από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα αυτών προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα (π.χ. Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης), που βεβαιώθηκαν στο παρελθόν ή θα βεβαιωθούν τους επόμενους δύο μήνες. Ο οφειλέτης υπάγεται στη ρύθμιση κατόπιν αίτησής του προς την αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου, το αργότερο μέσα σε τέσσερις μήνες από τη δημοσίευση της ρύθμισης στο ΦΕΚ.

Οι οφειλές θα καταβάλλονται απαλλαγμένες από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα εξαιτίας εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή εξαιτίας μη καταβολής τέλους. Το ποσοστό της απαλλαγής συναρτάται από τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης.

Όσο λιγότερες οι δόσεις τόσο μεγαλύτερη η απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους.

Εάν εξοφληθούν εφάπαξ η απαλλαγή είναι 100%,

εάν εξοφληθούν από δύο μέχρι 24 δόσεις, η απαλλαγή είναι κατά 80%,

εάν εξοφληθούν από 25 μέχρι 48 δόσεις, απαλλάσσεται το 70%,

εάν εξοφληθούν από 49 μέχρι 72 δόσεις, η απαλλαγή είναι της τάξης του 60%,

εάν οι οφειλές εξοφληθούν από 73 μέχρι 100 δόσεις, διαγράφεται το 50% των προσαυξήσεων.

Τέλος, οι δόσεις θα καταβάλλονται μηνιαίως και ισόποσα –τουλάχιστον ύψους 20€, εκτός της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Υπολογίζεται ότι οι οφειλές προς τους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ.

Χαρίλαος – Ανδρέας Χάιδος

Δικηγόρος (LLM)

Υπ. Διδάκτωρ Παν. Πατρών

Πτυχιούχος Οικονομικής Επιστήμης (Ο.Π.Α.)