Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. στο πλαίσιο κατάρτισης μητρώου συνεργατών καλεί τους ενδιαφερόμενους με τα κάτωθι χαρακτηριστικά να καταθέσουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@diadyma.gr, υπόψη Διεύθυνσης Προμηθειών-Υπηρεσιών-Προγραμμάτων (κο Περικλή Καφάση):

  • Πτυχίο θετικής κατεύθυνσης

  • Τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία σε περιβαλλοντικά θέματα (Περιβαλλοντικές μελέτες, διαχείριση αποβλήτων, τοπικά και περιφερειακά σχέδια, κ.α.)

  • Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (διασυνοριακά, διακρατικά)

  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Πιστοποιητικό γνώσης)

  • Πολύ καλή χρήση Η/Υ

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Προαιρετικός)

  • Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Προαιρετική)