Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ. Η εκπαίδευση των προσφυγοπαίδων, ως ευάλωτης κοινωνικής ομάδας, έχει συνδεθεί με την ίδρυση Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π.. Ιδιαίτερα για τους έφηβους πρόσφυγες μαθητές, η ίδρυση των ανωτέρω τάξεων, ιδιαίτερα των Τ.Υ. Ι Ζ.Ε.Π., είναι αδήριτη αναγκαιότητα, με δεδομένο ότι τα παιδιά αυτά, φτάνοντας στην χώρα μας και διαθέτοντας ισχνό ως μηδενικό επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας, αδυνατούν να ενταχθούν στην δευτεροβάθμια λυκειακή βαθμίδα εκπαίδευσης [Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) – Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)].