Αυτές είναι οι σημαντικές αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα του ∆ήμου Εορδαίας Σάββα Παπάζογλου:

1. Να προΐσταται του προσωπικού του ∆ήμου αμέσως μετά τον ∆ήμαρχο.

2. Να προΐσταται των υπηρεσιών (αυτοτελών τμημάτων – γραφείων) που υπάγονται στο ∆ήμαρχο.

3. Να εισηγείται και να ενημερώνει το ∆ήμαρχο για επείγοντα θέματα του ∆ήμου και να συνεργάζεται μαζί του για την επίλυσή τους.

4. Να συγκαλεί όποτε κρίνει σκόπιμο τους Προϊσταμένους και του διευθυντές για τον απολογισμό του υλοποιηθέντος έργου των υπηρεσιών τους και τον προγραμματισμό νέου.

5. Να συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους για την υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων.

6. Να παρέχει οδηγίες, να δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, να συντονίζει τις υπηρεσίες του ∆ήμου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους προϊσταμένους.

7. Να οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο ∆ήμο, να φροντίζει την στελέχωση και την υλικοτεχνική υποδομή αυτών και να μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του ∆ήμου ,την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του ∆ήμου.

8. Να μεριμνά για την διαρκή ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού για την χρηστή άσκηση των καθηκόντων του.

9.Να μεριμνά για την έκδοση και διακίνηση υπηρεσιακών εγγράφων, εσωτερικής και εξωτερικής αλληλογραφίας, των υπηρεσιών του ∆ήμου καθώς και αυτών που δεν εντάσσονται στις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων.

10.Να παραλαμβάνει, να αποσφραγίζει και να χαρακτηρίζει την εισερχόμενη αλληλογραφία του δήμου ανάλογα με τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών και να την παραδίδει για διεκπεραίωση στο γραφείο πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση απουσίας του η αλληλογραφία θα παραλαμβάνεται από τον ∆/ντή των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών.

11. Να μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του ∆ημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους.

12.Να παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ∆ήμου, σε συνεργασία με τους ∆ιευθυντές.

13. Να συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων Προγραμμάτων ∆ράσης του ∆ήμου και να παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του ∆ήμου και να ενημερώνει σχετικά το ∆ήμαρχο, τους Αντιδημάρχους καθώς και τους Προέδρους των Κοινοτήτων. 14.Να μεριμνά για την πιστή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για θέματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ορίζεται κύριος υπεύθυνος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του ∆ήμου Εορδαίας.

15.Να μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του ∆ήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και να ενημερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή.

16. ∆ύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του ∆ήμου.

17. Να παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νομικών προσώπων του ∆ήμου και να συνεργάζεται με τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων από τη δραστηριοποίησή τους προς τους στόχους του ∆ήμου.