Το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» διενεργεί διεθνή ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης 1.601.000€  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη : « Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία ΕΣΠΑ 2014-2020» στον Άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης» (ΕΤΠΑ), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020». Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 1-10-2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι και η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 24-9-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00.

Δείτε στον παρακάτω πίνακα τι είδους μηχανήματα θα αποκτήσει το νοσοκομείο: