Την άδεια Λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), που περιλαμβάνεται στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης ∆ιαχείρισης (ΚΕΟ∆) Απορριμμάτων της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας και βρίσκεται στο Νότιο Πεδίο του λιγνιτωρυχείου Πτολεμαΐδας της ∆ΕΗ Α.Ε., στα όρια των ∆ήμων Κοζάνης και Εορδαίας της ΠΕ Κοζάνης, έλαβε η ΕΠΑ∆ΥΜ Α.Ε., φορέας Λειτουργίας της Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων, το γνωστό ΣΔΙΤ της ΔΙΑΔΥΜΑ. Την άδεια υπέγραψε, σήμερα Τρίτη 4/4, ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας, Θεόδωρος Καρυπίδης.

Στον εν λόγω ΧΥΤΥ θα διατίθενται, κατά μέγιστο, 43.200 τόνοι, ετησίως, από υπολείμματα που θα προκύπτουν από την επεξεργασία που θα υφίστανται τα ΑΣΑ (Αστικά Στερεά Απόβλητα)  στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της ΔΙΑΔΥΜΑ. Η συγκεκριμένη άδεια λειτουργίας ισχύει για χρονικό διάστημα 5 ετών.

Η κανονική έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΥ, έχει οριστεί για τις 10/06/2017, όπως, άλλωστε και της Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων της ΔΙΑΔΥΜΑ.

kozan.gr