Το Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού “Χαρίσιος Παπαμάρκου” από ψηλά. Το βίντεο είναι από DIMOUDIAS VIDEO & PHOTOGRAPHY

Το διδακτήριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα το 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού «ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ» θεμελιώθηκε το έτος 1928 και αποπερατώθηκε το έτος 1938.
Το έτος 1925 συστήθηκε η Διδακτηριακή επιτροπή, μέλημα της οποίας ήταν η ανέγερση ενός σύγχρονου διδακτηρίου που να εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς τα υπάρχοντα διδακτήρια όπου στεγάζονταν το Ημιγυμνάσιο και το Αρρεναγωγείο δεν πληρούσαν τους όρους ενός σύγχρονου Διδακτηρίου. Επειδή όμως το έργο αυτό ήταν πολύ μεγάλο και πολυδάπανο, η διδακτηριακή Επιτροπή αποτάθηκε και ζήτησε την οικονομική συνδρομή όλων των Βελβεντινών (:εισφορές των κατοίκων, των βελβεντινών της διασποράς, προσωπική εργασία, εκποίηση ακινήτων) αλλά και του Κράτους.
Η θεμελίωση έγινε τον Απρίλιο του 1928. Η δεύτερη φάση των εργασιών άρχισε το 1934 και η ολοκλήρωση του έργου έγινε το 1938. Το διδακτήριο παραδόθηκε για χρήση το έτος 1939.
Στην αρχή στέγασε τα δυο Δημοτικά σχολεία 1ο 6τάξιο και 2ο 3τάξιο. Στη διάρκεια της κατοχής χρησιμοποιήθηκε ως Διοικητήριο της μονάδας των Γερμανών που είχε έδρα το Βελβεντό. Το 1944, χρησιμοποιούμενο από τους Γερμανούς, κάηκε ο Β’ όροφος από πυρκαϊά που προήλθε τυχαία. Από τότε μέχρι και το 1950 έμεινε αχρησιμοποίητο. Το 1950 η υπηρεσία Ανοικοδομήσεως κατασκεύασε την στέγη και τα κουφώματα του Β΄ορόφου και το 1952 με πόρους του κληροδοτήματος Ζήνωνος Παπαναστασίου, αποκαταστάθηκε ο Β’ όροφος, επισκευάστηκε ο Α΄ και έγινε περίφραξη μέρους της αυλής. Οι υπόλοιπες εργασίες έγιναν σταδιακά μέχρι και το 1965. Το έτος 1970 έγινε η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης και ολοκληρώθηκε η ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε όλο το διδακτήριο. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κατασκευάστηκε το έτος 2003.
Η ιστορία του Δημοτικού σχολείου Βελβεντού ως Ενιαίου σχολείου ξεκινά από την ενοποίηση του Α’ 6θέσιου Δημοτικού σχολείου με το Β΄ 4θέσιο Δημοτικό σχολείο. Το σχολείο πού προέκυψε ονομάστηκε 10θέσιο Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού και λειτούργησε ως Ενιαίο Σχολείο από το 1961. Το 1963 το 10θέσιο προάγεται σε 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο, και το 1974 σε 13θέσιο, το 1977 σε 14θέσιο και το 2003 σε ολοήμερο σχολείο.
Από το 2001 με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων το Δημοτικό σχολείο Βελβεντού πήρε την ονομασία “Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού Χαρίσιος Παπαμάρκου”.