Το Kozan.gr σας παρουσιάζει σε ποιες περιοχές του Δήμου Εορδαίας & του Δήμου Σερβίων χορηγείται στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το μεγάλο σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

α. Δήμος Εορδαίας- Κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής- Κοινότητα Φούφα της Δημοτικής Ενότητας Μουρικίου- Κοινότητα Περδίκκα της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας β. Δήμος Σερβίων- Κοινότητες Μεταξά και Πλατανορρεύματος της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων

 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δήμος Δεσκάτης

1 Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια (ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα) ή ο/η διαχει-ριστής/-τρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίου, που έχει πληγεί από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση έκθεσης αυτοψίας, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέ-ντος κτιρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/- τριας

2.2 Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια (ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα) ή όλοι οι συνι-διοκτήτες/-τριες (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) ή ο/η ειδικός διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας όπου απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις), κτιρίου που έχει πληγεί από τον σεισμό του θέμα-τος, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής (ΣΣ) για:i) ανακατασκευή, θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (ΠΑΕΕΚ) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο χαρακτηρίστηκε κατεδαφιστέο,ii) επισκευή, θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Άδειας Επισκευής εντός προθεσμίας:– είτε δέκα οκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως– είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο χαρακτηρίστηκε επισκευάσιμο (η οποία εκδόθηκε βάσει της προ-αναφερόμενης παρ. 2.1)Εντός των ίδιων προθεσμιών δύναται να κατατεθεί και αίτηση για έκδοση Άδειας Επισκευής χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής.Οι προαναφερόμενες προθεσμίες δύνανται να παραταθούν με απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη

3. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από τον σεισμό της 3ης Μαρ-τίου 2021 και ανήκουν στα διοικητικά όρια των περιοχών που οριοθετούνται με την παρούσα απόφαση, διέπεται από τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-KE/6350/Α325/11-3-2021 (Β’ 964, διόρθωση σφάλματος Β’1432) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών καθώς και της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ- ΚΕ/οικ.6670/Α321/18-3-2021 (Β’ 1136) απόφασης του Υπουργού Υπο-δομών και Μεταφορών που ορίζει τις προθεσμίες και τη διαδικασία χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021.4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/6350/Α325/11-3-2021 (Β’ 964, διόρθωση σφάλματος Β’1432) ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΑντικαθιστούμε την παρ. 2.2. του κεφαλαίου 2 με θέμα «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ» της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/6350/Α325/11-3-2021 (Β’ 964, διόρθωση σφάλματος Β’1432) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών με την παρ. 2.2 του κεφαλαίου 2 με θέμα «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ» της παρούσας απόφασης.Οι προθεσμίες που ορίζονται σε αυτήν ισχύουν από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

1.2 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αρμόδια υπηρεσία για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών των κτιρίων από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, ορίζεται:α. η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδας (ΔΑΕΦΚ- ΒΕ) για τις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

kozan.gr