Σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα υπερηχοκαρδιογράφου αποκτά το Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης. Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, εγκρίθηκαν, πριν από δύο εβδομάδες, περίπου, από το Δ.Σ. του νοσοκομείου, οι τεχνικές προδιαγραφές και η διενέργεια του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια του εν λόγω μηχανήματος, συνολικού προϋπολογισμού 180.000,00€  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

kozan.gr