Σήμερα μετά την ενημέρωση από την ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ έγιναν οι πρώτες πληρωμές του προγράμματος <<Στήριξη Ρευστότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία>>. Οι πληρωμές γίνονται με βάση προτεραιότητας σύμφωνα με τα αιτήματα πληρωμής των δικαιούχων. Στους δικαιούχους θα αποστέλλεται επιστολή αποτελεσμάτων και ολοκλήρωσης ελέγχου από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική κατάθεση των αιτημάτων πληρωμής είναι μέχρι τής 31.07