Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020, στο πλαίσιο του Τοπικού  Προγράμματος CLLD / LEADER για τις ΠΕ Κοζάνης και Γρεβενών, καλεί τους  ενδιαφερόμενους (δυνητικούς δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για  έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.
Ειδικότερα η πρόσκληση αφορά :
α) αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που  ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους και
β) μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα  δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης,
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας – ΕΤΘΑ & Εθνικοί πόροι – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), που διατίθεται  για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά  σε 647.882,00 €.

Δύναται να χρηματοδοτηθούν:

 παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια,
 επενδυτικές προτάσεις μεταποίησης προϊόντων αλιείας,
 επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των
εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς,
 αντικατάσταση κύριων ή βοηθητικών κινητήρων σκαφών μέχρι 12 μέτρα
 επενδύσεις για εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
 επενδύσεις σε επιλεγμένους ΚΑΔ στον τομέα του τουρισμού, της βιοτεχνίας,
του εμπορίου, της εστίασης και των υπηρεσιών.
Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.g) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία
απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον δυνητικό δικαιούχο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Ευρωπαϊκό Ταμείο
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Θάλασσας και Αλιείας

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021  και ώρα: 13.00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021  και ώρα: 15.00
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός  προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών να υποβάλλουν στην ΑΝΚΟ Δυτικής  Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., Φον Καραγιάννη 1-3 Κοζάνη, το φυσικό φάκελο, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην αναλυτική πρόσκληση.

Η Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό και βοηθητικό  υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΚΟ www.ankoleader.gr. Περισσότερες  πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των πεδίων του
ΠΣΚΕ και άλλες διευκρινίσεις, αρμόδιοι είναι οι : Ζ.Γκερεχτέ, Α.Παπαγερίδου και Α. Κουλέτσος, τηλέφωνο 2461024022, e-mail: [email protected]

Για την ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER
Γρηγόριος Τσιούμαρη