Προκηρύχθηκε από το Δήμο Κοζάνης μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) η ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΛΙΜΝΗ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΑΝΗ» της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ.
H εκτιμώμενη αξία για το Υποέργο 1 ανέρχεται στις 170.000,00 €
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 που διαχειρίζεται η ANKO Δυτικής Μακεδονίας.