Aυτή είναι η απαντητική επιστολή προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας από το Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης για την υπόθεση της επιλογής του νέου Καλλιτεχνικού Διευθυντή Γ. Βασιλειάδη.

Σε απάντηση της υπ΄αρ. πρ. 169309/22/12/2021 επιστολής σας προς το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης έχουμε να καταθέσουμε τα εξής:
1. Η πρόσληψη του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης, υπάγεται στις εξής διατάξεις του νόμου:
α. του άρθρου 255 του ν. 3463/2006 (114/Α΄) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» σύμφωνα με το οποίο: «Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης προσλαμβάνεται διευθυντής μετά από σχετική προκήρυξη. Στον κανονισμό προσωπικού καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει ο διευθυντής της επιχείρησης. Ως διευθυντής δεν μπορεί να ορισθεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης ή του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.»

β. της υποπαραγράφου ια της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 σύμφωνα με την οποία: «Δεν υπάγονται στις διατάξεις των Μερών Β΄ και Γ΄ του νόμου (ΑΣΕΠ): Όσοι διορίζονται απευθείας σε διευθυντικούς βαθμούς και αυτοί στους οποίους ανατίθενται διευθυντικά καθήκοντα.»

γ. του άρθρου 30 του ν. 4479/2017 σύμφωνα με το οποίο: «Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων της χώρας (ΔΗΠΕΘΕ) δύνανται να προσλαμβάνονται ανεξαρτήτως κατοχής τίτλου συγκεκριμένης εκπαιδευτικής
βαθμίδας, εξαιρουμένης της ΥΕ εκπαιδευτικής βαθμίδας. Για τις θέσεις αυτές επιλέγονται πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους που έχουν ιδιαιτέρως διακριθεί στο χώρο του θεάτρου. Προσλήψεις καλλιτεχνικών διευθυντών που τυχόν έλαβαν χώρα
πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.»

δ. της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης 2021 μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α., της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Κοζάνης και της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης σύμφωνα με την οποία: «Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής προσλαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4479/2017 – (ΦΕΚ 94/Α/29-6- 2017) και αποτελεί πρόσωπο εγνωσμένου κύρους προερχόμενο από το χώρο του θεάτρου, με αναγνωρισμένη προσφορά και επαγγελματική εργασία στο θέατρο και έχει μια από τις εξής ιδιότητες: Σκηνοθέτης, Ηθοποιός, Θεατρολόγος, Θεατρικός Συγγραφέας, Κριτικός Θεάτρου, Συνθέτης ή Χορογράφος, Μεταφραστής Θεατρικών Έργων, Σκηνογράφος, Ενδυματολόγος. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση θεατρικών παραγωγών, παράλληλα δε πρέπει να έχει αποδεδειγμένες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.»

ε. του Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Κ.Ε.Υ) του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης σύμφωνα με τον οποίο: «Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής πρέπει να προέρχεται από τον χώρο του θεάτρου ή να έχει ασχοληθεί με θέματα θεάτρου επαγγελματικά (Η επαγγελματική του εμπειρία θα πρέπει να αποδεικνύεται) και να έχει μια από τις εξής ιδιότητες: Ηθοποιός, Σκηνοθέτης, Σκηνογράφος, Ενδυματολόγος με αναγνωρισμένη προσφορά στο επαγγελματικό θέατρο, Θεατρικός Συγγραφέας, Μεταφραστής θεατρικών έργων, Θεατρολόγος, Κριτικός Θεάτρου, ή Συνθέτης με επαγγελματική εργασία και καταξίωση στο Θέατρο. Παράλληλα πρέπει να έχει Διοικητικές ικανότητες. Θα πρέπει να έχει αντίστοιχο τίτλο σπουδών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. Από τα παραπάνω είναι πλέον σαφές ότι το Δ.Σ. λειτούργησε σύμφωνα με το γράμμα του νόμου και σε καμία περίπτωση δεν έχει παραβεί καμία από τις διατάξεις του.

 Αναφορικά με τις αντιρρήσεις και προσφυγή κατά της επιλογής και της διαδικασίας επιλογής του Καλλιτεχνικού Διευθυντή που κατέθεσε ο υποψήφιος κ. Σαράντος Αθανάσιος, σας υποβάλουμε συνημμένα την με αριθμό 125/22 απόφαση απόρριψης της, από το Δ.Σ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. η οποία έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους συμβαλλόμενους φορείς της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, οι οποίοι εποπτεύουν το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης (ΥΠ.ΠΟ.Α. – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, – Δήμος Κοζάνης)

 Αναφορικά με την παρέμβαση της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, απαντούμε πως μας προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς σε κανένα σημείο της, η Ε.Ε.Σ. δεν αρνείται ότι ο επιλεγείς για την θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή κος Βασιλειάδης Παναγιώτης είναι μέλος της και άρα επαγγελματίας σκηνοθέτης. Επιπρόσθετα σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (Σ.Ε.Η.) δεν αρνείται ότι ο κος Βασιλειάδης Παναγιώτης είναι μέλος του και άρα επαγγελματίας Ηθοποιός. Ως εκ τούτου δεν αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο ή Ε.Ε.Σ. αποφάσισε να παρέμβει κατά της απόφασης του Δ.Σ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης για την επιλογή Καλλιτεχνικού Διευθυντή.

 Επιπλέον ο κος Βασιλειάδης Παναγιώτης, διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία που ξεπερνά την 5ετία καθώς έχει συνεργαστεί ως ηθοποιός και σκηνοθέτης με το Κ.Θ.Β.Ε. και τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης και Βεροίας, ενώ συμμετείχε ως ηθοποιός και σε επαγγελματικές κινηματογραφικές παραγωγές σημαντικών Ελλήνων σκηνοθετών. (Θ. Αγγελόπουλος, Π. Βούλγαρης κ.α.)

 Τέλος αναφορικά με την επιστολή των δεκατεσσάρων κοζανιτών καλλιτεχνών οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι, η επιλογή του καλλιτεχνικού διευθυντή καθώς άπτεται του σχεδιασμού πολιτιστικής πολιτικής, αποτελεί μία πολιτική πράξη στην οποία ο κάθε πολίτης μπορεί να εκφέρει την άποψη του (θετική ή αρνητική) και ως τέτοια, τα μέλη του Δ.Σ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης την σέβονται, αλλά οφείλουν να υπεραμυνθούν της απόφασής τους.

Με βάση όλα τα παραπάνω θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι:
α. Για την επιλογή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης.
β. Κατά τη διαδικασία επιλογής τηρήθηκαν απαρέγκλιτα όλες οι διατάξεις του Νόμου που αφορούν στην επιλογή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή.
γ. Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν αίτηση για τη θέση, κατείχαν όλα τα τυπικά προσόντα και δικαιολογητικά για αυτήν, όπως αυτά περιγραφόταν στην προκήρυξη χωρίς να ασκηθεί ένστασή από κανέναν από τους υποψηφίους σε αυτό το στάδιο
της διαδικασίας.
δ. Η επιλογή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή αποτελεί μείζονος σημασία ενέργεια που σηματοδοτεί την χάραξη Πολιτιστικής Πολιτικής, όχι μόνο για τον Δήμο Κοζάνης αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Ως εκ τούτου για την επιλογή του κατάλληλου
υποψηφίου, τα μέλη του Δ.Σ έλαβαν υπ όψιν, α) Τα βιογραφικά των Υποψηφίων, β) τους κατατεθειμένους στον φάκελο υποψηφιοτήτων τους, Καλλιτεχνικούς Σχεδιασμούς για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης και γ) της εντύπωση που αποκόμισαν τα
μέλη του Δ.Σ. για την προσωπικότητα των υποψηφίων κατά τη διάρκεια των προσωπικών τους συνεντεύξεων. Επιπρόσθετα, ο Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός που προσδιορίζει και την προτεινόμενη πολιτιστική πολιτική των υποψηφίων, αποτελεί
και το σημαντικότερο παράγοντα στην διαδικασία επιλογής, κρίνοντας κατά πόσο ολοκληρωμένος και εμπεριστατωμένος είναι, καλύπτοντας όλες τις πτυχές λειτουργία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..

 Τα μέλη του Δ.Σ πριν την έναρξη της ψηφοφορίας για την επιλογή του νέου καλλιτεχνικού δντη κλήθηκαν από το Πρόεδρο του Δ.Σ. να ψηφίσουν κατά συνείδηση με γνώμονα το συμφέρον του οργανισμού και των στόχων και της κοινωνίας που αυτός υπηρετεί».