Στην αναδιάρθρωση του οργανογράμματος της εταιρείας “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Κοζάνης”. Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, υπεγράφη, ήδη, σύμβαση με τον ανάδοχο (εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη) ο οποίος θα προχωρήσει:

 • Στην κατάρτιση προτάσεων για την αναθεώρηση του οργανογράμματος και στην περιγραφή των θέσεων εργασίας (job description)

• Στην περιγραφή του κατάλληλου οργανωτικού προτύπου

• Στον καθορισμό των φάσεων ανάπτυξης του νέου οργανωτικού σχήματος και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

• Στη σύνταξη των προδιαγραφών των θέσεων εργασίας ανά οργανωτική μονάδα και στην εξειδίκευση της περιγραφής των θέσεων εργασίας ανά μονάδα.

• Στις διαδικασίες διαχείρισης του κινδύνου μη αποδοχής της νέας οργανωτικής δομής.

Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται σε Επτά Χιλιάδες Πεντακόσια Ευρώ (7.500,00€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ενώ η συνολική διάρκεια για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται σε δύο (2) μήνες.

kozan.gr