Προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους σε πλειοδοτική-φανερή-προφορική- δηµοπρασία και σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους που συνέταξε η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’αριθµ. 170/2017 απόφασή της, σε εκτέλεση της υπ’αριθµ. 280/2017 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εκµίσθωση κοινόχρηστου χώρου 24 τ.µαριστερά και 24 τ.µ δεξιά της εισόδου εξερχόµενοι από την δυτική είσοδο του παλιού πάρκου προς την δηµοτική βιβλιοθήκη, για την εγκατάσταση και λειτουργία µηχανοκίνητων-ηλεκτροκίνητων παιχνιδιών, στην Πτολεµαίδα.

Η δηµοπρασία πλειοδοτική-φανερή-προφορική, θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Πτολεµαϊδας (Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου), ∆/νση 25ης Μαρτίου 15, στις 31-10-2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας της δηµοπρασίας, όπως ορίστηκε µε τις 373/2014 & 270/2017 Α.∆.Σ, ενώ επαναληπτική αυτής θα επαναληφθεί οίκοθεν υπό του ∆ηµάρχου Εορδαίας, εάν δεν παρουσιασθεί κατ’ αυτήν πλειοδότης, ενώ θα γνωστοποιηθεί δια περιληπτικής διακηρύξεως πέντε (5) τουλάχιστον ήµερες προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας.

Η µίσθωση ισχύει για τρία ηµερολογιακά (3) έτη από την υπογραφή του συµφωνητικού. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 48,65 ευρώ/τ.µ. ετησίως. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω:

1) Εγγύηση συµµετοχής σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς για ένα έτος, ήτοι 116,76 ευρώ αναγνωρισµένης Τράπεζας η βεβαίωση του ΤΠΚ∆ για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασίας ή απ’ αυτόν που να ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου, για κάθε τµήµα που οι ενδιαφερόµενοι επιθυµούν να συµµετέχουν.

2) O τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.

3) Βεβαίωση µη οφειλής από το Ταµείο του ∆ήµου του ί δ ι ο υ και του ε γ γ υ η τ ή τ ου.

4)Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας του ιδίου και του εγγυητή του

5) Υπεύθυνη δήλωση από τους ενδιαφερόµενους ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

Το µίσθωµα θα καταβάλλεται ετησίως εφάπαξ το αργότερο µέχρι 31 Μαϊου κάθε έτους, ενώ για τον πρώτο χρόνο θα καταβληθεί αµέσως µε την υπογραφή του συµφωνητικού.

Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας στο Γραφείο της Οικονοµικής Επιτροπής, στους αρµόδιους υπαλλήλους κ. Σιταρίδη Ιωάννη-κα. Τσακµάκη Αναστασία, τηλ. 2463350110.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆Η