Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. 1η Τροποποίηση – αναμόρφωση ή μη του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2018.

  1. 3η Έγκριση ή μη δαπανών, διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 679.285,52 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2018.

  1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοσίων διαγωνισμών μελετών, βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄) για το έτος 2018.

  1. Έγκριση ή μη των από 22.01.2018 & 23.01.2018 Πρακτικών Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών Προσφορών & Οικονομικών Προσφορών, αντίστοιχα, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, της διαπραγμάτευσης, για τις «Εργασίες Αποχιονισμού – Αντιμετώπιση Θεομηνιών 2017-2018» προϋπολογισμού 123.735,26 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 217/2017.

  1. Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 17986/25.04.2017 /26.04.2017 σύμβασης για την «Μεταφορά Βιβλιοθήκης» προϋπολογισμού 110.112,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%

  1. Ορισμός ή μη πληρεξούσιου δικηγόρου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης κατά τη συζήτηση της με αριθμ. καταθ. ΜΤΕι1478/2015 αγωγής των δύο (2) δικηγόρων του Δήμου Κοζάνης κατά του Δήμου Κοζάνης.

  1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.