Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, απορρίφθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» με  συνολική δημόσια δαπάνη 342.397,52 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων». Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Β’ λόγω κατάργησης (διάσπασης) του Δικαιούχου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού και σύστασης δύο νέων δήμων (Ν.4600/2019). Όπως εξηγείται στη σχετική απόφαση. η περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν είναι σαφής ως προς τις ποσότητες που θα παρασχεθούν σε κάθε νεοσυσταθέντα δήμο και επομένως δε γίνεται να εφαρμοστεί.

Να σημειωθεί πως η διαχείριση των οργανικών αποβλήτων (βιοαποβλήτων) αποτελεί μια σημαντική δράση για την επίτευξη των στόχων που θέτει το Νέο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠεΣΔΑ) και τα τοπικά σχέδια των Δήμων. Το ζήτημα της διαχείρισης των βιοαποβλήτων αποτελεί σημείο – κλειδί για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Οι αλλαγές που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής όσο και της Ελληνικής Νομοθεσίας, προϋποθέτουν μια σταδιακή στροφή της διαχείρισης αποβλήτων προς καινούρια κατεύθυνση. Η κατεύθυνση αυτή σηματοδοτείται από ολοκληρωμένες λύσεις στη διαχείριση αποβλήτων, σημαντική βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της ποιότητας ζωής και σταδιακή προσέγγιση σε μία πιο βιώσιμη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

kozan.gr