Στις 20-8-2019 κοινοποιήθηκε στο δήμο Κοζάνης  η ∆ιαταγή Πληρωμής Προμηθευτή κατά του ∆ήμου Κοζάνης, που εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Κοζάνης. Η υπόθεση αφορά την πληρωμή γευμάτων των επισήμων προσκεκλημένων κατά τις ημέρες των εγκαινίων της βιβλιοθήκης Κοζάνης. Από τα όσα προέκυψαν. από τα σχετικά έγγραφα της υπόθεσης, ο αιτών – προμηθευτής, προσέφερε κανονικά της υπηρεσίες που ανέλαβε, εκδίδοντας το σχετικό τιμολόγιο, συνολικού ποσού 2.620,22 ευρώ, το οποίο  παρέδωσε  στο λογιστήριο του δήμου,  όμως στη συνέχεια  επιστράφηκε στον προμηθευτή, με την αιτιολογία της έλλειψης απόφασης ανάθεσης του δήμου για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Η προαναφερόμενη όμως αιτιολογία επιστροφής των αποδείξεων από το λογιστήριο του δήμου στον προμηθευτή, συνιστά παράλειψη των υπηρεσιών του δήμου και όχι του προμηθευτή, ο οποίος εκτέλεσε άμεσα την υπηρεσία που του ανατέθηκε, χωρίς να είναι αυτός υπεύθυνος για τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία έπρεπε να εκδοθεί με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών του δήμου. Γι’ αυτό το λόγο ο Δήμος Κοζάνης, μετά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/9, αποφάσισε τη μη άσκηση ανακοπής κατά της συγκεκριμένης διαταγής πληρωμής και να πληρωθεί κανονικά ο προμηθευτής.

kozan.gr