Το σεμινάριο οδηγεί ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Πρyouοσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σύμφωνα με το Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’/ 83/11-5-2016) καθώς δίνει δικαίωμα απευθείας συμμέτοχης στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων και σε όσους δεν έχουν την προβλεπόμενη απαιτούμενη διδακτική εμπειρία (150 ώρες), (Ν.2844/2012, παρ17, δδ) Παρέχει πλήρη μοριοδότηση στις Δομές Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ΔΙΕΚ, ΣΕΚ, ΚΕΚ, ΟΑΕΔ, ΚΕΣ) και μπορούν οι επιμορφούμενοι να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας και σε προκηρύξεις προσλήψεων δομών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αναβαθμίζει τις ικανότητες διδασκαλίας , εμπλουτίζει με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων και βελτιώνει τις γνώσεις και τις δεξιοτητες των επιμορφούμενων. Πληροφορίες-Εγγραφές: Πάλλα Μαριαρένα κιν. 6946792463 Κόστος: 450 €