κε Δήμαρχε,

κε πρόεδρε του ΔΣ,

κύριοι/ες Δημοτικοί Σύμβουλοι

ο δήμος Σερβίων ο οποίος δημιουργήθηκε με το Ν. 4600/2019 θα έπρεπε μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2020 να καταρτήσει τον Ο.Ε.Υ. του (άρθρο 155 του προαναφερόμενου νόμου).

Το θέμα τέθηκε στην συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 10.03.2020 όπου έγινε κατάθεση δύο διαφορετικών προτάσεων Ο.Ε.Υ και τελικά πλειοψήφησε η πρόταση της πλειοψηφούσας παράταξης . Καμία από τις δύο προτάσεις δεν μας γνωστοποιήθηκε..

Αναμέναμε επί μεγάλο χρονικό διάστημα να ζητηθεί η γνώμη του Σ.Υπ.ΟΤΑ  Ν. Κοζάνης (που αποτελεί το συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων του δήμου) κάτι που εναρμονίζετε με τις πρακτικές ορθής διοίκησης μέσω διαβούλευσης –και ειδικά της Δημόσιας Διοίκησης- κάτι που δυστυχώς  δεν έγινε..

Εμείς σαν Σύλλογος είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στα μέλη μας να καταθέσουμε την πρότασή μας για τον Ο.Ε.Υ.,  μια πρόταση που ψηφίστηκε με την υπ.αρ. 5/2020 απόφαση του Δ.Σ. μας

Θεωρούμε ότι ο Ο.Ε.Υ. του δήμου Σερβίων οφείλει να περιλαμβάνει τέσσερις διευθύνσεις (υπηρεσίες):

  1. Οικονομική Υπηρεσία– με 2 τμήματα:
  2. 1. Δαπανών/Λογιστηρίου/προϋπολογισμού 2. Εσόδων, Εισπράξεων-Ταμείου
  3. Διοικητική Υπηρεσία-με 3 τμήματα
  4. 1. Πρωτοκόλλου-Δημοτολογίου-Ληξιαρχείου 2. Διοικητικής Μέριμνας/ Προσωπικού/ υποστήριξης οργάνων διοίκησης ( η έκδοση της μισθοδοσίας είναι λειτουργικότερο να ανήκει στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
  5. Τεχνική Υπηρεσία – με 3 τμήματα:
  6. Συντήρησης δικτύων, υποδομών  και καθημερινότητας  2. Τεχνικών έργων και μελετών 3. Περιβάλλοντος –πολεοδομίας  -Μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, Κίνησης
  7. Υπηρεσία Πρόνοιας – με 2 τμήματα
  8. 1. Προσχολικής Αγωγής και παιδείας Κοινωνικής μέριμνας και πρόνοιας

και τρία  αυτοτελή τμήματα :

  1. Εσωτερικός έλεγχος και πιστοποίησης διαδικασιών 2. Προγραμματισμού/ πληροφορικής  3. Τοπικής οικονομίας και στρατηγικής  ανάπτυξης

Οι θέσεις ευθύνης προϊσταμένων διευθύνσεων και κατόπιν προϊσταμένων τμημάτων –και κατόπιν των δημόσιων δηλώσεων του Δημάρχου στην πρώτη συγκέντρωση των εργαζομένων με την ανάληψη καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής- θα πρέπει να προκηρυχθούν άμεσα, όπως ορίζει ο Ν.4369/2016 όπως ισχύει,  μετά την έγκριση και δημοσίευση του Ο.Ε.Υ.

Σαν προϊστάμενοι διεύθυνσης και τμημάτων στην:

–         τεχνική διεύθυνση θα τοποθετούνται κατόπιν επιλογής από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο (και σαν αναπληρωτές μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής) Π.Ε.  κλάδων Μηχανικών.  Αντιστοίχως στην:

–          διοικητική διεύθυνση όλοι οι Π.Ε. Διοικητικού (Διοικητικού-Λογιστικού,  Διοικητικού-Οικονομικού κοκ)  όπως ορίζει η νομοθεσία,

–         στην οικονομική διεύθυνση όλοι οι Π.Ε. Διοικητικού (Διοικητικού-Λογιστικού,  Διοικητικού-Οικονομικού κοκ) και ελλείψει αυτών άλλοι κλάδοι Π.Ε.,

–          στην διεύθυνση πρόνοιας όλοι οι Π.Ε.  όπως ορίζει η νομοθεσία.

Στα αυτοτελή τμήματα θα μπορούν να τοποθετούνται όλοι οι  Π.Ε. ανεξαρτήτως κλάδου και ελλείψει αυτών Δ.Ε. όπως ορίζει η νομοθεσία .

Όσον αφορά το πλήθος των οργανικών θέσεων που μπορεί να προβλεφθεί έχει αριθμητικό όριο με βάση το άρθρο 155 του ν. 4600/2019 (2/3 του προσωπικού του καταργημένου δήμου).

Προφανώς θα πρέπει να οριστούν αντίστοιχες οργανικές θέσεις για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους στο νέο Ο.Ε.Υ.

Εμείς προτείνουμε επίσης να προβλεφθούν οργανικές θέσεις επιπλέον για 1 Π.Ε. Αρχιτεκτόνων, τουλάχιστον 1 θέση επιπλέον της υπάρχουσας Π.Ε. Γεωπόνων, 1 επιπλέον της υπάρχουσας θέση Π.Ε. Πληροφορικής, 1 θέση Μηχανικών Περιβάλλοντος, 1 θέση Π.Ε. Τοπογράφου,  1 θέση Κτηνιάτρου, επιπλέον 2 θέσεις Τ.Ε. Λογιστών,  τουλάχιστον 2 θέσεις Δ.Ε. Ηλεκτρολόγων , 2 θέσεις Δ.Ε. Υδραυλικών, 4 θέσεις οδηγών απορριμματοφόρων, 5 θέσεις εργατών καθαριότητας, επιπλέον 2 θέσεις χειριστών μηχανημάτων έργου/ γκρέιντερ.

Είναι προφανές ότι το σχέδιο Ο.Ε.Υ. που προτείνουμε είναι ουσιαστικά ένα περίγραμμα καθώς δεν περιλαμβάνει γραφεία που υπάγονται στα τμήματα. Θεωρούμε ότι σε αυτό το κομμάτι το πλαίσιο είναι ορισμένο και συγκεκριμένο από το αριθμητικό πλήθος των εργαζομένων που μπορεί να έχει ο δήμος καθώς και από τις αρμοδιότητες στις οποίες οφείλει να ανταποκρίνεται με βάση τη νομοθεσία.

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και θεωρούμε ότι πρέπει να λάβετε σοβαρά υπ’ όψη τις προτάσεις μας καθώς οι εργαζόμενοι του δήμου γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις στις οποίες  καλούνται να ανταποκριθούν.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. του Σ.Υπ.ΟΤΑ Ν. Κοζάνης

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωσήφ Μιχαηλίδης                                                            Βασίλης Γκαραγκούνης