Κατά τη θερινή περίοδο, στο χώρο πέριξ του Σιδηροδρομικού Σταθμού Κοζάνης παρατηρείται σημαντική συρροή κοινού. Ο Δήμος για την εξυπηρέτηση και την αναψυχή των παιδιών, προτίθεται να μισθώσει παρακείμενο χώρο, για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων.

Για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου έως 10 Αυγούστου 2020, καλούμε τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ασκήσουν ψυχαγωγικές δραστηριότητες προσωρινού χαρακτήρα και προτίθενται να εγκαταστήσουν :

  • Τουλάχιστον πέντε ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις (μηχανικά μέσα ψυχαγωγίας), εκ των οποίων, η μια τουλάχιστον να είναι κατάλληλη για την ηλικιακή ομάδα 3-7 ετών.

  • βοηθητικές εγκαταστάσεις (ταμείο κτλ) σε έκταση 2τμ

να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση έως 25 Ιουνίου 2020, στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Την έναρξη επιτηδεύματος από την Δ.Ο.Υ. για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως καθώς και της πραγματικής κατάστασης του μισθίου μετά των εγκαταστάσεών του

  3. Λεπτομερή κατάλογο των ψυχαγωγικών μονάδων που προτίθεται να εγκαταστήσει με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καταλληλότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, καθώς και τις νόμιμες εγκρίσεις

  4. Προκειμένου περί φυσικού προσώπου, αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση εταιρείας, απαιτείται το καταστατικό και αντίγραφο της ταυτότητας του διαχειριστή.

Τονίζουμε ότι δεν θα χορηγηθεί ηλεκτρική παροχή από το Δήμο. Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γίνονται με ευθύνη και δαπάνη του πλειοδότη αναδόχου (του Δήμου ουδεμία ευθύνη φέροντος) και υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων καταθέτει στον Δήμο υπεύθυνη δήλωση ότι όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και πληρούν τις από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Η εγκατάσταση θα είναι εφοδιασμένη με δικό της πίνακα διανομής, τα δε υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρική εγκατάσταση, θα είναι κατάλληλα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα όσα προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος.

Τονίζουμε ότι ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να προβεί στην κατά νόμο έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από το Νόμο και είναι ολοκληρωτικά υπεύθυνος για τις συνέπειες του Νόμου σε περίπτωση που θα συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης του χώρου με συμβόλαιο αστικής ευθύνης.

Τα πιστοποιητικά καταλληλότητας των ψυχαγωγικών μονάδων θα είναι φανερά αναρτημένα σε ειδικά πλαίσια.

Ο Μισθωτής μεριμνά για την καθαριότητα του χώρου.

Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος για την τοποθέτηση πυροσβεστήρων σε εμφανή σημεία για κάθε ψυχαγωγική μονάδα.

Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος να χωροθετήσει τις ψυχαγωγικές μονάδες με τρόπο που να μην εμποδίζει την ομαλή κυκλοφορία του κοινού. Να μη δημιουργεί διαδρόμους με πλάτος μικρότερο των πέντε μέτρων, να διατηρεί τις εισόδους – εξόδους ανοικτές χωρίς κανένα προσωρινό ή μόνιμο εμπόδιο. Να τηρεί τις τρέχουσες υγειονομικές διατάξεις. Να διαθέτει απολυμαντικό υγρό στο κοινό, το οποίο να είναι εμφανώς τοποθετημένο σε κάθε ψυχαγωγική μονάδα. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τουλάχιστον μια χημική τουαλέτα καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας.

Ο μισθωτής μπορεί να λειτουργεί τις εγκαταστάσεις του, καθημερινά από 18.00 έως 22.30 και την Κυριακή από 10.30-22.30.

Το προσωπικό που απασχολείται στις ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, φορά διακριτή στολή εργασίας, ή φωσφορίζων γιλέκο και φέρει τον απαιτούμενο εξοπλισμό ασφαλείας (γάντια, παπούτσια εργασίας, μη ιατρική μάσκα κτλ)

Ο μισθωτής ευθύνεται έναντι της Α.Ε.Π.Ι. για τα δικαιώματά της για την μουσική που πιθανόν θα χρησιμοποιήσει, η ένταση της οποίας πρέπει να μη δημιουργεί ενόχληση στους περίοικους. Σε περίπτωση παραπόνων, οι εγκαταστάσεις θα λειτουργούν άνευ μουσικής.

Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις, των πελατών που θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του, των περαστικών εκ του χώρου των εγκαταστάσεών του και παντός τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ή εξαιτίας των εγκαταστάσεών του, οπουδήποτε, καθ’ όλη την διάρκεια καθώς και κατά τον χρόνο εγκατάστασης και απεγκατάστασης των διαφόρων μερών, έργων και εν γένει τεχνικών εγκαταστάσεών του.

Ο Δήμος Κοζάνης διατηρεί το δικαίωμα επίβλεψης της εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα – Παρκ στον προβλεπόμενο χώρο που χορηγήθηκε η άδεια τοποθέτησης του.

Η χρήση του χώρου αυτού, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων, περιέχει μηχανικά μέσα ψυχαγωγίας, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω. Στον ίδιο χώρο δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών διατροφής, ή άλλη εμπορική δραστηριότητα.

Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό της διατιθέμενης άδειας με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου 2020, στα γραφεία της ΔΤΟΑ (Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος) και κατόπιν ο κληρωθέντας θα καταβάλλει τα τέλη που αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για την έκδοση άδειας κατάληψης χώρου.

Το διάστημα από 27-6 έως 30-6 ο μισθωτής θα εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης των παιχνιδιών. Αντίστοιχα με το πέρας της μίσθωσης, ο μισθωτής θα εκτελέσει τις εργασίες απεγκατάστασης σε δυο εργάσιμες ημέρες και θα παραδώσει το χώρο στην πρότερη κατάσταση.

Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με την 189/2020 ΑΔΣ και είναι 5ευρώ /τ. μέτρο/μήνα.

Μετά τις 10-8 ο μισθωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει την παράταση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος, όχι πάντως πέραν της 31ης Αυγούστου 2020.

Ο Αντιδήμαρχος

Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας

Κώστας Κυριακίδης