Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει, στις 3/8/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Καθορισµός όρων ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

2.-Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών – Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

3.- Παραλαβή αντικειμένου μελέτης «Υδραυλική μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Βελβεντού».

4.- Παραλαβή αντικειμένου μελέτης «Η/Μ μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Βελβεντού»

5.- Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.198,95 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για τη συνδιοργάνωση δυο μουσικών εκδηλώσεων του Δήμου με τον Μορφωτικό Όμιλο Βελβεντού.

6.- Ανάθεση σε δικηγόρο εξέτασης και άσκησης των αναγκαίων ενεργειών για την προστασία των συμφερόντων του Δήμου επί της από 14/7/2020 καταγγελίας δημότη με θέμα: «Καταγγελία για κοινόχρηστο χώρο στο Δήμο Βελβεντού».

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

Δήμαρχος Βελβεντού