Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, εγκρίθηκε σήμερα Τετάρτη 18/11, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΔΥΜΑ, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς, η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων για την παροχή υποστήριξης κατά την υλοποίηση των Πράξεων «Εγκατάσταση επεξεργασίας αστρικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας & Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων Κεφαλονιάς».

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ των δύο μερών, θα είναι η διάθεση από πλευράς της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ της Τεχνικής της Υπηρεσίας, προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και να λειτουργήσει ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για την κατασκευή των Έργων που περιλαμβάνουν οι
προαναφερόμενες Πράξεις. Συγκεκριμένα η ΔΙΑΔΥΜΑ θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας και διεκπεραίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι και την υπογραφή σύμβασης, ενώ θα εκτελεί και το ρόλο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την υλοποίηση των Έργων μέχρι και τη διοικητική παραλαβή τους, διαθέτοντας τους απαραίτητους μηχανικούς και επιστημονικό προσωπικό για την εκτέλεση των καθηκόντων επίβλεψης, διεύθυνσης και παραλαβής των Έργων.

Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 100.000 € πλέον του Φ.Π.Α.. Το ποσό αφορά μόνο τις υπηρεσίες της ΔΙΑΔΥΜΑ για την υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας και διεκπεραίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι και την υπογραφή σύμβασης. Το ποσό που αφορά τις υπηρεσίες της ΔΙΑΔΥΜΑ ως Διευθύνουσα Υπηρεσία θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο πριν την υπογραφή των συμβάσεων των κύριων Υποέργων των Πράξεων, με τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης.

kozan.gr