Συγκροτήθηκε Επιτροπή Ενέργειας Εορδαίας, που θα λειτουργεί συμβουλευτικά προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο. H αποστολή της θα είναι:

1. Ενοποίηση όλων των θεσμικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής μας σε μια κοινή στρατηγική για την αντιμετώπιση της Βίαιης, Αναίτιας Απολιγνιτοποίησης, που πλήττει την περιοχή μας στους τομείς ανάπτυξης και οικονομίας. Συνέπεια αυτής, η απώλεια του ετήσιου ΑΕΠ (περίπου 2,6 δις) και η απώλεια στην εργασία (περίπου στο σύνολο 26.000 θέσεις εργασίας). Η απόρριψη του master plan.

 2. ∆ιασφάλιση καθώς και παράταση της λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων: ΑΗΣ Αγίου ∆ημητρίου, Μονάδα Μελίτης, Πτολεμαίδα 5 (υπό κατασκευή), Μονάδα Μεγαλόπολης.

3. Ενημέρωση του πρωθυπουργού της χώρας κ. Κυριακου Μητσοτάκη και όλων των κομμάτων, για την άρνησή μας στην Βίαιη Αναίτια Απολιγνιτοποίηση, καθώς επίσης για όλες τις αποφάσεις και πρωτοβουλίες μας.

4. ∆ιερεύνηση δυνατότητας νομικής προσφυγής στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Ενημέρωση με κάθε τρόπο και μέσο των πολιτών και της κοινωνίας της περιοχής, για τις επιπτώσεις από την Βίαιη Αναίτια Απολιγνιτοποίηση αλλά και τις αποφάσεις και πρωτοβουλίες μας.

6. Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο ∆υτικής Μακεδονίας και άλλους επιστημονικούς φορείς, με σκοπό την εξεύρεση νέων τεχνολογιών παραγωγής Η/Ε με βάση το Λιγνίτη, αλλά και άλλες πηγές ενέργειας, για τη διατήρηση της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας.

7. ∆ιενέργεια κάθε μορφής αγώνα στην περίπτωση που οι θέσεις και αποφάσεις μας δεν γίνουν αποδεκτές, ώστε να αποτραπεί η Βίαιη Αναίτια Απολιγνιτοποίηση, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην ανάπτυξη, την οικονομία, την εργασία και οδηγεί στην εξαθλίωση των κατοίκων της ∆υτικής Μακεδονίας

8. ∆ιατήρηση όλων των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε λειτουργία και για χρόνο όχι μικρότερο της 10ετίας από το έτος 2028 και μετά. Το επιθυμητό είναι να μεταφερθεί ο ορίζοντας αυτός πλησιέστερα στο 2050 ώστε να υπάρξει σχεδιασμός κι εφαρμογή εναλλακτικών κατευθύνσεων στην οικονομία και την ενεργειακή κατανάλωση

9. Ένταξη του ΒΙΟΠΑ Πτολεμαΐδας στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα με επιδότηση άνω του 80% για την ίδρυση και λειτουργία νέων επιχειρήσεων καθώς και η πλήρης επιδότηση για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

10 ∆ιεκδίκηση για τη θέσπιση ειδικών φορολογικών και επενδυτικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην επικράτεια του ∆ήμου μας.

11. ∆ιεκδίκηση απαλλαγής φόρων για τους πολίτες της Εορδαίας έως ότου ανακάμψει η οικονομική ζωή και το ΑΕΠ της περιοχής μας.

12.Ολοκλήρωση των μετεγκαταστάσεων Κομάνου, Πτελεώνα, Μαυροπηγής και Αναργύρων με πλήρη κάλυψη των έργων υποδομής από την κεντρική κυβέρνηση και το Ταμείο ∆ίκαιης Μετάβασης. Επίσης, κατάργηση της υποχρεωτικής επιστροφής από τις αποζημιώσεις των κάτοικων της Μαυροπηγής.

13. Συνέχιση λειτουργίας της τηλεθέρμανσης με μίγμα καυσίμου με βάση το λιγνίτη και χρηματοδότηση της σύνδεσης με την Πτολεμαΐδα V από το Πράσινο Ταμείο.

14. Ανάπτυξη προγραμμάτων και εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να προκύψει ανάπτυξη παράλληλα με την επιμήκυνση της απολιγνιτοποίησης, προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση.

15. Οι θέσεις και οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενέργειας του ∆ήμου Εορδαίας θα διαβιβάζονται για έγκριση από το ∆ημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας

Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι:

1. Ιωάννης Καραβασίλης, ∆ημοτικός Σύμβουλος Εορδαίας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής

2.Αθηνά Τερζοπούλου, ∆ημοτικός Σύμβουλος Εορδαίας (Επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης )

3.Ευστάθιος Κοκκινίδης, ∆ημοτικός Σύμβουλος Εορδαίας (Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης)

4.Ιωάννα Ανδρονικίδου, ∆ημοτικός Σύμβουλος Εορδαίας (Από τον Συνδυασμό Παράταξης «Εορδαϊκή Ανατροπή»)

5.Αντωνία Χόλμπα, ∆ημοτικός Σύμβουλος Εορδαίας (Από τον Συνδυασμό Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»)

6.Νικόλαος Βουνοτρυπίδης, – Συνταξιούχος ΟΤΕ

7.Παναγιώτης Καπουσίδης Μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΚΕΤΑ

8.∆ημήτριος Μίμης, – ∆ιπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

9.Φώτιος Μουτάκης, – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της ∆ΕΗ Α.Ε.

10.Παντελής Σαββαϊδης, – Οικονομολόγος

11.Αναστάσιος Σιδηρόπουλος – Οικονομολόγος, ∆/ντής Προγραμμάτων της ΑΝΚΟ Α.Ε.

12. Αθανάσιος Τσαλιάνης, – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της ∆ΕΗ Α.Ε

13. Γιώργος Τσεπραηλίδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Τομεάρχης Συντήρησης της ΜΕΛΙΤΗ Α.Ε