Σε εφαρμογή της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55 / τ.Α/11-3-2020.) “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ” (Α΄ 55 ) περί Σύγκλησης Συλλογικών Οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, η με Τηλεδιάσκεψη, η δια περιφοράς μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, λήψη απόφασης ( Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο αρ. 40 του Υπ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), Εγκ. 163/33282/29-05-2020 και εγκ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, καλείστε σε λήψη απόφασης ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, επί των εξής θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Συζήτηση επί του αιτήματος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κρόκου Κοζάνης, σχετικά με την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Πάρκων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κοζάνης.

2. Επιλογή υδρονομέων αρδευτικής περιόδου έτους 2021
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

3. Έγκριση τεύχους προεκτιμώμενης αμοιβής και δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίας σύμβασης εκπόνησης μελέτης.
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

4. Εξέταση αιτημάτων υποβιβασμού πεζοδρομίων των: α) «ΚΩΣΤΑ-ΜΑΝΤΩΣ Ο.Ε.» και β)
GEOFASMA MON. IKE.
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

5. Αποδοχή παραχώρησης κατά χρήση από τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. ενός οχήματος συλλογής μεταφοράς ανακυκλώσιμων και λοιπών αστικών αποβλήτων και υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης χρησιδανείου.
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

6. Η Μετάβαση στη μετά το λιγνίτη εποχή. Η Γνώμη της Κοινωνίας.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων βαρόμετρου 1ου και 2ου Κύκλου.
Εισηγητής: κ. Χαρίσιος Κουζιάκης, δημοτικός σύμβουλος

7. Έγκριση της αριθμ. 12/2021 Α.Δ.Σ. του ΟΑΠΝ με θέμα «Έγκριση Τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) έτους 2021 του ΝΠΔΔ – Οργανισμός Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας (Ο.Α.Π.Ν.) Δήμου Κοζάνης μετά την 1η Αναμόρφωση»
Εισηγητής: κ. Ζήσης Μάρας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ

8. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης για τη σύνταξη Εσωτερικών Κανονισμών των Σχολικών Μονάδων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Ευκολίδης, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης

9. Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες
Εισηγητής: κ. Γρηγόρης Τζουμερκιώτης εντεταλμένος σύμβουλος.

10. Παράταση της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικού καταστήματος στο ΚΕΘΕΑ
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

11. Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)