Ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, το βράδυ της Πέμπτης 22/7, από το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας, ο κανονισμός της κεντρική λαϊκής αγοράς Πτολεμαίδας. Να σημειωθεί πως ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε εφαρμογή μετά το τέλος Αυγούστου, ώστε να διευθετηθούν κάποια ζητήματα κι όποιες συζητήσεις χρειαστούν. O Δήμαρχος Εορδαίας, Παναγιώτης Πλακεντάς, χαρακτήρισε τη μέρα ιστορική, αφού πλέον μπαίνουν κάποιοι κανόνες στη λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς.

Aκολουθεί το περιεχόμενο του κανονισμού, που σας παρουσιάζει το kozan.gr

Άρθρο 1ο Αντικείμενο Κανονισμού
Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τις προϋποθέσεις οργάνωσης, λειτουργίας, αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο της λαϊκής αγοράς του Δήμου Εορδαίας
καθώς και τη διαδικασία απόδοσης θέσεων πωλητών σε αυτή.
Ο Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’).


Άρθρο 2ο
Νομοθετικό πλαίσιο
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): «Άσκηση  υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,

2. Το Β.Δ. 249/20101958 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α): «Περί κωδικοποιήσεως εις  ενιαίον κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των
Δήμων και Κοινοτήτων»,

3. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και  λοιπών κοινοχρήστων χώρων»,

4. Την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος
Β’)

5. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006: «Κανονιστικές Αποφάσεις»,

6. Το άρθρο 73 παρ 1Βν του Ν. 3852/2010: «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αρμοδιότητες»
7. τον Ν.3852/2010 άρθρ.83 παρ. ιβ περί Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας
άνω
των τριακοσίων (300) κατοίκων και όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.4555/2018 άρθρο 84 παρ.ιβ 8. τον Ν.3852/2010 άρθρ.65 περί Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου
9. την υπ’ αριθμ. ……………. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

10. την υπ’ αριθμ. …………….Απόφαση Επιτροπής Λαϊκών Αγορών.

Άρθρο 3ο
Ορισμοί

1.
«Υπαίθριο εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το πλανόδιο εμπόριο.

2. «Λαϊκή αγορά»: η υπαίθρια, μετακινούμενη, οργανωμένη αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται παραγωγοί πρωτογενών και μεταποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελματίες πωλητές για τη διάθεση κυρίως πρωτογενών, αλλά και βιομηχανικών ειδών.

3. «Φορέας λειτουργίας»: ο φορέας που είναι αρμόδιος για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία λαϊκής ή άλλης οργανωμένης αγοράς και που
επιλαμβάνεται κάθε θέματος που ανακύπτει, όσον αφορά τόσο τη λειτουργία
της εν γένει, όσο και τη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτή. Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρμόδιος φορέας ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα. Για τις λαϊκές αγορές της λοιπής επικράτειας, καθώς και για τις λοιπές οργανωμένες αγορές, αρμόδιος φορέας ορίζεται ο δήμος, εντός των γεωγραφικών ορίων του οποίου λειτουργεί η αγορά.

4. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: ο παραγωγός, ο οποίος δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής.

5. «Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: το φυσικό πρόσωπο, το οποίο δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, διαθέτοντας τα είδη του άρθρου 17 του Ν.4497/17, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή.

6. «Μεταποίηση»: η ενέργεια με την οποία τροποποιείται ουσιαστικά το αρχικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της θερμικής επεξεργασίας, του καπνίσματος, του αλατίσματος, της ωρίμανσης, της αποξήρανσης, του μαριναρίσματος, της εκχύλισης, της εξώθησης ή συνδυασμού αυτών των μεθόδων.

7. «Μεταποιημένα προϊόντα»: τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση μη μεταποιημένων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

8. «Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.

9. «Απόδοση θέσης»: η διαδικασία απόδοσης συγκεκριμένης, οριοθετημένης και αριθμημένης θέσης σε δικαιούχο πωλητή μίας συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς.

10. «Κατανομή τοποθέτηση»: η διαδικασία στελέχωσης των λαϊκών αγορών με πωλητές, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους.


Άρθρο 4° Πλαίσιο λειτουργίας

1. Εγκρίνεται η συνέχιση λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δ. Εορδαίας, α) στη  Κ. Πτολεμαΐδας ,β) στην Κ. Πύργων και γ) στην Κ. Αναρράχης.
2. Χωροθέτηση και ημέρα λειτουργίας λαϊκών αγορών Δ. Εορδαίας.


α) Η λαϊκή αγορά Δ.Κ. Πτολεμαΐδας Πτολεμαΐδας, θα λειτουργεί στο Δημοτικό  Χώρο Στάθμευσης πλησίον του Εμπορικού Πολύκεντρου και επί των οδών
Δημοκρατίας, Εθνικής Αντιστάσεως και Πόντου, κάθε Τετάρτη

Για την ομαλή και άνετη διέλευση των οχημάτων , όπως ασθενοφόρο,  πυροσβεστική κλπ. για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (ΦΕΚ 2621/Β/31
122009 άρθρο 2) θα παραμένουν ελεύθερες οι μεσαίες λωρίδες των:
1) οδού Πόντου σε όλο το μήκος της, 2) ο κεντρικός διάδρομος όπου βρίσκεται το κιόσκι του Δήμου ( από την οδό  Πόντου έως και την οδό Καπετάν Φούφα).
β) Η λαϊκή αγορά Κ. Πύργων ΔΕ Βερμίου θα λειτουργεί στο χώρο που  βρίσκεται έμπροσθεν του νέου δημοτικού καταστήματος, κάθε Τρίτη

γ) Η λαϊκή αγορά Κ. Αναρράχης ΔΕ Μουρικίου θα λειτουργεί στο χώρο  έμπροσθεν της τέως Κοινότητας Αναρράχης, κάθε Παρασκευή.

και όπως αυτές αποτυπώνονται αναλυτικότερα στα τοπογραφικά διαγράμματα που  συνέταξε η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο  μέρος του παρόντος κανονισμού.
Ειδικές επισημάνσεις επί της χωροθέτησης

1) Το όριο της λαϊκής αγοράς επί της οδού Κ. Φούφα δεν συμπεριλαμβάνει  το πεζοδρόμιο και πλάτος ενός μέτρου (1μ.) μετά το πεζοδρόμιο, έτσι  ώστε να δημιουργείται ελεύθερος διάδρομος για τους επισκέπτες της  λαϊκής. Το επιπλέον ένα μέτρο ελεύθερου χώρου ισχύει όσο το  πεζοδρόμιο επί της Κ. Φούφα είναι στενό. 2) Στη συμβολή των οδών Εθν. Αντιστάσεως με την Βασ. Κων/νου, η  τοποθέτηση των πωλητών επί της Εθν. Αντιστάσεως, ξεκινάει 1,5 μέτρα
μετά το πλάτος του πεζοδρομίου. Ο ελεύθερος χώρος αυτό είναι  απαραίτητος γιατί το σημείο αυτό αποτελεί κύριο σημείο εισόδουεξόδου
της λαϊκής.

3. Σε περίπτωση που η ημέρα είναι εθνική ή τοπική αργία, η ημέρα λειτουργίας μεταφέρεται με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (εφεξής Επιτροπή Λαϊκών Αγορών) και του Δήμου Εορδαίας, χωρίς να απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Εορδαίας.

4. Οι ώρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών καθορίζονται  Για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο από τις
06:30 έως τις 15:00. 
Για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο από τις 06:30 έως τις 15:00.

5. Η προσέλευση των πωλητών στους χώρους της λαϊκής αγοράς προκειμένου να  ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, να μεταφέρουν πάγκους,
εργαλεία και τα εμπορεύματά τους, θα γίνεται μετά τις 21:30 της  προηγούμενης μέρας και η αποχώρησή τους θα γίνεται μία ώρα το πολύ  αργότερα από την ώρα λήξης της λαϊκής αγοράς .

6. Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της  λαϊκής αγοράς την ημέρα λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των  οχημάτων των πωλητών, εξαιρουμένων όσων η νομοθεσία ορίζει. Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχημάτων, θα μεριμνούν ώστε να μη σταθμεύουν τα  οχήματά τους στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς από το
προηγούμενο βράδυ.

7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από το Δ. Εορδαίας, η ανάγκη μετακίνησης  λαϊκής αγοράς, είτε προσωρινά λόγω έργων ή άλλων παρεμβάσεων που θα προκύψουν από το επιχειρησιακό προγραμματισμό του Δήμου ή έκτακτης ανάγκης,  είτε η οριστική μετακίνηση για λόγους και σκοπούς που θα προσδιοριστούν και θα  τεκμηριωθούν, ακολουθείται ότι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πωλητές-εκθέτες υποχρεούνται να συμμορφωθούν άμεσα και  αδιαμαρτύρητα.


Άρθρο 5° Δικαιούχοι συμμετοχής

1.Οι επαγγελματίες πωλητές, που είναι κάτοχοι της άδειας επαγγελματία πωλητή  λαϊκών αγορών.

2. Επαγγελματίες που έχουν πτωχεύσει, μπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση  άδειας, ισχύος έως ένα έτος, και θέση σε λαϊκή αγορά, για την πώληση αδιάθετων
ειδών της επιχείρησης που διατηρούσαν.

3. Οι παραγωγοί που διαθέτουν άδεια πωλητή λαϊκών αγορών καθώς και άδεια  (έγκριση) δραστηριοποίησης σε λαϊκή αγορά.

4. Αγροτικοί συνεταιρισμοί, γυναικείοι συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών και  οργανώσεις παραγωγών.

Α. Παραγωγοί
1. Η άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας σε λαϊκές επιτρέπεται στους  παραγωγούς μετά την έκδοση σχετικής άδειας. Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών
αγορών χορηγείται σε:

α) φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, σύμφωνα με το ν.  3874/2010 (Α ́ 151),

β) αγροτικούς συνεταιρισμούς, γυναικείους συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών  και οργανώσεις παραγωγών του ν. 4384/2016 (Α ́ 78), αποκλειστικά για τη
διάθεση προϊόντων των μελών τους.


Κάθε συνεταιρισμός, ομάδα ή οργάνωση παραγωγών δικαιούται μία (1) άδεια  λαϊκής αγοράς ανά είκοσι (20) μέλη και όχι περισσότερες από δέκα (10) άδειες και
κάθε γυναικείος συνεταιρισμός μία άδεια ανά δέκα (10) μέλη και όχι περισσότερες  από δύο (2) άδειες. Τα προϊόντα που διατίθενται από τους συνεταιρισμούς συνοδεύονται υποχρεωτικά από παραστατικά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται από ποιόν παραγωγό προέρχονται τα είδη. Ειδικά για τους γυναικείους
συνεταιρισμούς, η πρώτη ύλη των παραγόμενων προϊόντων δεν απαιτείται να είναι  ιδίας παραγωγής των μελών του. Σε κάθε λαϊκή αγορά οι ανωτέρω συνεταιρισμοί,  οι ομάδες και οι οργανώσεις παραγωγών δεν επιτρέπεται να κατέχουν περισσότερες της μίας (1) θέσης.

Στην περίπτωση συνεταιρισμού, ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών, τις πωλήσεις μπορεί να τις διενεργεί ή δηλωμένος υπάλληλος ή/και συνεταιριζόμενος
παραγωγός. Όταν ο δηλωμένος υπάλληλος κωλύεται στη διενέργεια των πωλήσεων και απαιτείται η αντικατάστασή του, αντικαθίσταται με άλλον δηλωμένο
υπάλληλο ύστερα από γνωστοποίηση στο δήμο της έδρας του συνεταιρισμού.

Ο δικαιούχος ή το άτομο που τον αναπληρώνει οφείλει να φέρει το  πρωτότυπο έντυπο της αδείας καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς του, να το
επιδεικνύει στα ελεγκτικά όργανα και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση. Απώλεια  του εντύπου της άδειας συνεπάγεται αδυναμία δραστηριοποίησης μέχρι την
επανέκδοσή του. Για την επανέκδοση ή επανεκτύπωση άδειας, λόγω απώλειας ή  για οποιονδήποτε άλλο λόγο, απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ της αρχής  έκδοσης της άδειας
προκύψουν από το επιχειρησιακό προγραμματισμό του Δήμου ή έκτακτης ανάγκης,  είτε η οριστική μετακίνηση για λόγους και σκοπούς που θα προσδιοριστούν και θα  τεκμηριωθούν, ακολουθείται ότι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πωλητέςεκθέτες υποχρεούνται να συμμορφωθούν άμεσα και  αδιαμαρτύρητα.


Άρθρο 5° Δικαιούχοι συμμετοχής

1.Οι επαγγελματίες πωλητές, που είναι κάτοχοι της άδειας επαγγελματία πωλητή  λαϊκών αγορών.

2. Επαγγελματίες που έχουν πτωχεύσει, μπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση  άδειας, ισχύος έως ένα έτος, και θέση σε λαϊκή αγορά, για την πώληση αδιάθετων
ειδών της επιχείρησης που διατηρούσαν.
3. Οι παραγωγοί που διαθέτουν άδεια πωλητή λαϊκών αγορών καθώς και άδεια  (έγκριση) δραστηριοποίησης σε λαϊκή αγορά. 4. Αγροτικοί συνεταιρισμοί, γυναικείοι συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών και  οργανώσεις παραγωγών.


Α. Παραγωγοί

1. Η άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας σε λαϊκές επιτρέπεται στους  παραγωγούς μετά την έκδοση σχετικής άδειας. Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών
αγορών χορηγείται σε:

α) φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, σύμφωνα με το ν.  3874/2010 (Α ́ 151),

β) αγροτικούς συνεταιρισμούς, γυναικείους συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών  και οργανώσεις παραγωγών του ν. 4384/2016 (Α ́ 78), αποκλειστικά για τη
διάθεση προϊόντων των μελών τους.

Κάθε συνεταιρισμός, ομάδα ή οργάνωση παραγωγών δικαιούται μία (1) άδεια  λαϊκής αγοράς ανά είκοσι (20) μέλη και όχι περισσότερες από δέκα (10) άδειες και
κάθε γυναικείος συνεταιρισμός μία άδεια ανά δέκα (10) μέλη και όχι περισσότερες από δύο (2) άδειες. Τα προϊόντα που διατίθενται από τους συνεταιρισμούς
συνοδεύονται υποχρεωτικά από παραστατικά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται από ποιόν παραγωγό προέρχονται τα είδη. Ειδικά για τους γυναικείους
συνεταιρισμούς, η πρώτη ύλη των παραγόμενων προϊόντων δεν απαιτείται να είναι  ιδίας παραγωγής των μελών του. Σε κάθε λαϊκή αγορά οι ανωτέρω συνεταιρισμοί,  οι ομάδες και οι οργανώσεις παραγωγών δεν επιτρέπεται να κατέχουν περισσότερες της μίας (1) θέσης.

Στην περίπτωση συνεταιρισμού, ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών, τις  πωλήσεις μπορεί να τις διενεργεί ή δηλωμένος υπάλληλος ή/και συνεταιριζόμενος
παραγωγός. Όταν ο δηλωμένος υπάλληλος κωλύεται στη διενέργεια των  πωλήσεων και απαιτείται η αντικατάστασή του, αντικαθίσταται με άλλον δηλωμένο
υπάλληλο ύστερα από γνωστοποίηση στο δήμο της έδρας του συνεταιρισμού.

Ο δικαιούχος ή το άτομο που τον αναπληρώνει οφείλει να φέρει το πρωτότυπο έντυπο της αδείας καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς του, να το
επιδεικνύει στα ελεγκτικά όργανα και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση. Απώλεια  του εντύπου της άδειας συνεπάγεται αδυναμία δραστηριοποίησης μέχρι την
επανέκδοσή του. Για την επανέκδοση ή επανεκτύπωση άδειας, λόγω απώλειας ή  για οποιονδήποτε άλλο λόγο, απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ της αρχής  έκδοσης της άδειας.


Β. Επαγγελματίες Πωλητές

Επιτρέπεται σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν είναι παραγωγός, να  δραστηριοποιείται ως επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου  (συμπεριλαμβάνονται οι πωλητές λαϊκών αγορών), μετά την έκδοση σχετικής 
άδειας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.
Αρμόδια αρχή έκδοσης και θεώρησης των αδειών επαγγελματιών πωλητών  είναι ο δήμος μόνιμης κατοικίας του αδειούχου.
Για την έκδοση και τη θεώρηση της άδειας ο επαγγελματίας καταθέτει υπέρ  της αρμόδιας αρχής παράβολο.

Γ. Επαγγελματίες που έχουνε πτωχεύσει

Επαγγελματίες που έχουν πτωχεύσει, μπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση  άδειας, ισχύος έως ένα έτος, και θέση σε λαϊκή αγορά, για την πώληση αδιάθετων ειδών της επιχείρησης που διατηρούσαν. Η αίτηση, για τους μόνιμους  κατοίκους του δήμου, υποβάλλεται στο Δ. Εορδαίας και το αίτημα εγκρίνεται ή
απορρίπτεται αιτιολογημένα μετά από γνώμη της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών. Η ανωτέρω άδεια δεν ανανεώνεται και σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπεται σε
άδεια υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε μορφής. 

2. Αναπλήρωση – υποβοήθηση πωλητών
Α. Παραγωγών

Τα πρόσωπα που αναπληρώνουν ή υποβοηθούν τον παραγωγό πωλητή θα  πρέπει να είναι καταχωρημένα στο έντυπο της άδεια από την αρμόδια αρχή έκδοσή
της.

Β. Επαγγελματιών

Το πρόσωπο που αναπληρώνει νόμιμα των αδειούχο πωλητή οφείλει να  φέρει βεβαίωση αναπλήρωσης. Αρμόδια αρχή έκδοσής της είναι ο δήμος έκδοσης
του κατόχου της άδειας που αναπληρώνει και πρέπει να είναι διαθέσιμη ανά πάσα  στιγμή στα ελεγκτικά όργανα. Το πρόσωπο που αναπληρώνει τον επαγγελματία  πωλητή είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την ορθή χρήση της άδειας. 
Για την απλή υποβοήθηση του επαγγελματία πωλητή, με την παράλληλη
παρουσία του κατόχου της άδειας, θα πρέπει να έχει εκδοθεί σχετική βεβαίωση από  το δήμο στον οποίο εκδόθηκε η άδεια.


Άρθρο 6° Απόδοση θέσεων

Συγκεκριμένη και αριθμημένη θέση εντός της λαϊκής για την οποία έχει εγκριθεί η  δραστηριοποίηση, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας, αποδίδεται από τις  επιτροπές του άρθρου 59 παρ. 20 του Ν.4497/2017 σε πωλητές για τους οποίους  αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι κατά το χρόνο δημοσίευσης του  παρόντος έχουν παρουσία στη συγκεκριμένη λαϊκή αγορά δίχως να τους έχει  αποδοθεί θέση με διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας.


Α. Παραγωγοί πωλητές
1. Ο παραγωγός, στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια πωλητή λαϊκών αγορών,  εφόσον θέλει να δραστηριοποιηθεί στις λαϊκές αγορές του Δ. Εορδαίας, υποβάλλει  αίτηση στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και δηλώνει τις λαϊκές αγορές ανά ημέρα  που επιθυμεί, καθώς και το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης εντός εκάστου  έτους. Ο παραγωγός μπορεί να δηλώσει προτίμηση μέχρι και για τρεις (3) λαϊκές  αγορές ανά ημέρα.


Η Περιφέρεια διαβιβάζει τις υποβληθείσες σε αυτήν αιτήσεις, στην οικεία Επιτροπή  Λαϊκών Αγορών, η οποία συντάσσει πρακτικό σε σχέση με τα αιτήματα αυτά, με  κριτήριο τη διαθεσιμότητα θέσεων στις συγκεκριμένες λαϊκές αγορές που ζητεί ο  παραγωγός, συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού υπερκάλυψης 20% της  παραγράφου 3. Αν υπάρχουν παραγωγοί πωλητές που διεκδικούν θέση στην ίδια  λαϊκή αγορά και δεν μπορεί να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα, τότε προκρίνεται, αυτός που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια, σύμφωνα με το σύστημα μοριοδότησης. Το πρακτικό της Επιτροπής διαβιβάζεται στο Δήμο Εορδαίας και για τις θέσεις που αφορούν αυτόν.  Ο Δ. Εορδαίας αναλαμβάνει τις διαδικασίες ενημέρωσης του εντύπου της άδειας,  του Πληροφοριακού Συστήματος και ενημερώνει τον πωλητή για τις υποχρεώσεις  του, αναφορικά με την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους.


2. Οι θέσεις που αποδίδονται στους παραγωγούς πωλητές, είναι προσωρινές. Η  απόδοση θέσεων διενεργείται με τη διαδικασία του άρθρου 7 του παρόντος
κανονισμού.


3. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών θέσεων, ο δήμος επιτρέπεται να ικανοποιεί  αιτήματα παραγωγών για προσέλευση σε συγκεκριμένη λαϊκή σε ποσοστό 20% επί  του αριθμού των δραστηριοποιούμενων παραγωγών σε αυτήν. Η έγκριση προσέλευσης αφορά τη λαϊκή αγορά και σε καμία περίπτωση  συγκεκριμένη θέση. Ο παραγωγός προσέρχεται στη λαϊκή με δική του ευθύνη και δίχως να εγείρει αξιώσεις για κατάληψη θέσης. Τοποθετείται από τον επόπτη αυτής σε κενή θέση τη συγκεκριμένη ημέρα λόγω μη προσέλευσης άλλου πωλητή.

4. Σε κάθε λαϊκή αγορά οι συνεταιρισμοί, οι ομάδες και οι οργανώσεις παραγωγών  δεν επιτρέπεται να κατέχουν περισσότερες της μίας (1) θέσης.


5. Κατανέμονται κατά προτεραιότητα οι θέσεις στους συνεταιρισμούς/ομάδες  παραγωγών και έπειτα στους μεμονωμένους παραγωγούς, που είναι φυσικά
πρόσωπα.

6. Oι συνεταιρισμοί/ομάδες παραγωγών μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα κριτήρια και τα αντίστοιχα μόρια όπως παρατίθενται στον Πίνακα 1 και προηγούνται όσοι έχουν τα περισσότερα μόρια.

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ των λοιπών παραγωγών πωλητών φυσικών προσώπων προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά:
α. Έλλειψη παραβατικότητας.

β. Εντοπιότητα.

γ. Ηλικία δικαιούχου.

δ. Παλαιότητα άδειας.

Σε περίπτ
ωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.
9. Όλα τα ανωτέρω ποσοτικά στοιχεία αφορούν την κατάσταση των δικαιούχων,  όπως διαμορφώνεται, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του παραγωγού  (ηλικία, παλαιότητα άδειας κ.λπ.).

10. Για την παλαιότητα της άδειας υπολογίζεται το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ  της ημερομηνίας έκδοσης άδειας, κατά μήνα και έτος και της ημερομηνίας
ανακοίνωσης των προς πλήρωση θέσεων, κατά μήνα και έτος. 
Αν η άδεια μεταβιβάσθηκε στον δικαιούχο, ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η  ημερομηνία μεταβίβασης. Μπορεί για το κριτήριο αυτό να αποδίδονται μόρια με τη  μορφή δεκαδικού αριθμού, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
11. Όσον αφορά το κριτήριο της έλλειψης παραβατικότητας, ως καταληκτική  ημερομηνία για «τελευταίο έτος» ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης του
παραγωγού. Σε περίπτωση που έχει ασκηθεί κατά της απόφασης επιβολής  κύρωσης προσφυγή λαμβάνεται υπόψη, μόνο αν έχει εκδοθεί απόφαση επί της
υποβληθείσας προσφυγής. 

12. Ο παραγωγός πωλητής χάνει τη θέση του στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) που το δηλώσει οικειοθελώς,

β) αν δεν πληρώσει το ανταποδοτικό τέλος, για το οποίο είναι υπόχρεος, για  δύο συνεχόμενους μήνες
γ) αν ανακληθεί είτε προσωρινά είτε μόνιμα η άδειά του.


13. Ο Δ. Εορδαίας, εφόσον περιέλθουν σε γνώση του, καθ’ οιονδήποτε τρόπο,  στοιχεία που πιθανολογούν ψευδή δήλωση στοιχείων που διαμορφώνουν  πλασματικά τη βαθμολογία συγκεκριμένου παραγωγού πωλητή, τότε τον καλούν  ενώπιον της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών, με βάση το Πρακτικό της οποίας  διαμορφώθηκε η βαθμολογία του, να προσκομίσει τα στοιχεία που τεκμηριώνουν  τη μοριοδότησή του. 
Αν προκύψει ότι ο παραγωγός έχει υποβάλει ψευδή δήλωση, τότε η Επιτροπή  γνωμοδοτεί για την ανάκληση της άδειάς του και την επιβολή των προβλεπόμενων  χρηματικών προστίμων.  Αν ο πωλητής δεν παρουσιάσει τα έγγραφα στοιχεία του, εντός ενός (1) μηνός από  την ημερομηνία που κλήθηκε, τεκμαίρεται ότι έχει υποβάλει ψευδή δήλωση και  επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις ύστερα από γνωμοδότηση της  Επιτροπής.
Β. Επαγγελματίες Πωλητές
1. Προκήρυξη νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών κατανομή και  τοποθέτηση σε λαϊκές αγορές. Η κάλυψη κενών θέσεων σε λαϊκές αγορές με την έκδοση νέων αδειών  επαγγελματιών πωλητών γίνεται ύστερα από προκήρυξη, που εκδίδεται από τον  Περιφερειάρχη, μετά από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Η ανωτέρω προκήρυξη αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο του δήμου. 
Οι άδειες χορηγούνται με διαγωνισμό, που διενεργείται από την Περιφέρεια, τα  αποτελέσματα του οποίου κοινοποιούνται στο δήμο. Η διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών και έκδοσης των αποτελεσμάτων της προκήρυξης των αδειών διεξάγεται σε δύο στάδια. α. Στο πρώτο στάδιο αξιολογούνται τα δικαιολογητικά των υποψήφιων δικαιούχων που ανήκουν στις κατηγορίες της Ομάδας 1 του άρθρου 19 του Ν.4497/17. Στην πρώτη φάση της διαδικασίας χορηγούνται οι άδειες που αφορούν τους συμμετέχοντες στις ειδικές κατηγορίες, σύμφωνα με τα μόρια του Πίνακα 3:

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνονται όσοι συμμετέχοντες έχουν μικρότερο οικογενειακό εισόδημα με βάση την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.
β. Στο δεύτερο στάδιο διατίθενται οι άδειες που αφορούν την Ομάδα 2 του
άρθρου 19 του Ν.4497/17, καθώς και οι υπόλοιπες άδειες της Ομάδας 1. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν για τη χορήγηση των αδειών της Ομάδας 2 και των υπόλοιπων αδειών της Ομάδας 1, καθώς και οι υποψήφιοι, στους οποίους δεν χορηγείται άδεια κατά το πρώτο στάδιο, κατατάσσονται σε αύξουσα σειρά, με βάση το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημά τους, όπως εμφανίζονται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Στους πρώτους σε σειρά κατάταξης υποψηφίους χορηγείται άδεια σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των προς διάθεση αδειών της Ομάδας 2 και των υπόλοιπων αδειών της Ομάδας 1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων διενεργείται κλήρωση. Ανάλογα με τη σειρά κατάταξης επιλέγεται το είδος της επαγγελματικής άδειας που λαμβάνει κάθε δικαιούχος, οι θέσεις στις οποίες αυτή αντιστοιχεί, οι οποίες λογίζονται ως προσωρινές και υπόκεινται στη διαδικασία βελτίωσης του άρθρου 9 του παρόντος κανονισμού.
Από το σύνολο των αδειών που χ
ορηγούνται κατά το δεύτερο στάδιο, ποσοστό 10% λαμβάνουν άνεργα φυσικά πρόσωπα με αποδεδειγμένη τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία ως υπάλληλοι πωλητών λαϊκών αγορών, η οποία έχει διανυθεί κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη από την έκδοση της προκήρυξης. Για κάθε μήνα προϋπηρεσίας αποδίδεται 1 μόριο και σε περίπτωση ισοβαθμίας ο υποψήφιος με το χαμηλότερο εισόδημα του προηγούμενου έτους προηγείται.
Οι θέσεις που χορηγούνται με την προαναφερόμενη διαδικασία, λογίζονται ως προσωρινές και υπόκεινται στη διαδικασία βελτίωσης του άρθρου7.
2. Απόδοση θέσεων σε υφιστάμενου επαγγελματίες πωλητές

Στην περίπτωση που εντός των ορίων της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας  υφίστανται αδειούχοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών πουδραστηριοποιούνται λιγότερο από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως, για την  απόδοση θέσης διενεργείται η διαδικασία του άρθρου 7 του παρόντος εκτός και αν, με υπεύθυνη δήλωσή του, ο αδειούχος πωλητής δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να  δραστηριοποιηθεί για περισσότερες ημέρες.

Άρθρο 7 Βελτίωση θέσης εντός συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς αμοιβαία  αλλαγή θέσης αλλαγή λαϊκής αγοράς
Α. Βελτίωση θέσης

1. Ως «βελτίωση θέσης» εντός συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς νοείται η διαδικασία
κατά την οποία ένας ή περισσότεροι πωλητές, επιθυμούν να αλλάξουν τη θέση, την οποία κατέχουν και να διεκδικήσουν μία άλλη κενωθείσα εντός της ίδιας λαϊκής αγοράς, που είναι κατά την άποψή τους και για οποιονδήποτε λόγο «καλύτερη» σε σχέση με την ήδη νομίμως καταληφθείσα θέση.
Ως «κενές θέσεις» λογίζονται και οι προσωρινές θέσεις που έχουν αποδοθεί
σε δικαιούχους.
2. Ο
Δ. Εορδαίας μπορεί να προχωρήσει, είτε ύστερα από πρόταση των ομοσπονδιών ή πρωτοβάθμιων οργανώσεων των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών, είτε κατά την κρίση του, σε διαδικασία βελτίωσης θέσης, η οποία προηγείται αυτής της απόδοσης θέσης.
Η διαδικασία βελτίωσης θέσης πραγματοποιείται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της
Επιτροπής Λαϊκών Αγορών και αφορά μόνο τις κενές θέσεις μίας λαϊκής αγοράς, καθώς και τις θέσεις των πωλητών που επιθυμούν να τη βελτιώσουν.
Οι ενδιαφερόμενοι πωλητές καλού
νται με πρόσκληση του δήμου να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία βελτίωσης θέσης μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους.
3. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται με βάση τα κριτήρια
του Πίνακα 4

Β. Αμοιβαία αλλαγή θέσης
1. Δύο ή περισσότεροι πωλητές που δραστηριοποιούνται στην ίδια λαϊκή αγορά,  μπορούν να ζητήσουν από κοινού αμοιβαία αλλαγή θέσης αρκεί να μη  διαταράσσεται η χωροταξία της λαϊκής αγοράς ως προς τα πωλούμενα είδη. Η  απόφαση του Δ. Εορδαίας εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής  Λαϊκών Αγορών. 
2. Δύο ή περισσότεροι πωλητές που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές λαϊκές  αγορές της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, μπορούν να ζητήσουν στην τελευταία  αμοιβαία αλλαγή θέσης σε διαφορετικές λαϊκές αγορές, με τις εξής προϋποθέσεις:


α) η αλλαγή να αφορά πωλητές με την ίδια ιδιότητα, παραγωγός ή  επαγγελματίας,

β) το είδος της άδειας ως προς το πωλούμενο είδος να είναι παρόμοιο,

γ) να μην ανατρέπεται η αναλογία ως προς τα είδη, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στον Ν.4497/17 υπέρ των βιομηχανικών προϊόντων

δ) να μην δημιουργείται πρόβλημα στην επάρκεια της λαϊκής αγοράς ως προς τα  πωλούμενα είδη.


Η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών αποφασίζει αν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις  και συντάσσει πρακτικό.

3. Η αμοιβαία αλλαγή θέσεων δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις που ο ένας ή και οι  δύο πωλητές είναι άνω των 60 ετών.


Γ. Αλλαγή λαϊκής αγοράς

1. Ο πωλητής μπορεί να αλλάξει τη λαϊκή αγορά, στην οποία δραστηριοποιείται,  ύστερα από αίτησή του, την οποία εξετάζει η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και εισηγείται στο Δ. Εορδαίας
Ο Δ. Εορδαίας εγκρίνει ή απορρίπτει με αιτιολογημένη απόφαση.  Η θέση, στην οποία τοποθετείται στη νέα αγορά, είναι προσωρινή και υπόκειται στη  διαδικασία βελτίωσης θέσης.
2. Αν ο επαγγελματίας πωλητής λαϊκών αγορών αλλάξει τόπο μόνιμης κατοικίας  και η νέα κατοικία του, όπως αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό της ΔΟΥ,
βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, μπορεί να ζητήσει τη  δραστηριοποίησή του σε λαϊκές αγορές αυτής της Περιφέρειας. Η αίτησή του εξετάζεται από την Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, η  οποία εισηγείται στον Περιφερειάρχη για την τοποθέτησή του σε λαϊκές αγορές.

Άρθρο 8 Είδη εμπορίας Διατιθέμενα προϊόντα
Παραγωγών πωλητών

1. Τα είδη εμπορίας, για τα οποία χορηγείται η άδεια παραγωγού πωλητή, είναι:

α. οπωροκηπευτικά,

β. αυγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού,

γ. λοιπά αγροτικά προϊόντα, όπως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια,

δ. ελαιόλαδο συσκευασμένο, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 29/2012 και την  323902/18.9.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και  Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β ́ 2026), 

ε. οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί,  σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή (Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013,  Κανονισμός (ΕΚ) 606/2009, Κανονισμός (ΕΚ) 607/2009, Κανονισμός  436/2009) και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία υπ’ αριθμ. 5833/155045/  12.12.2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β ́ 3324) όπως ισχύει, υπ’ αριθμ.  285870/1.9.2004 κοινή υπουργική απόφαση (Β ́ 1372), υπ’ αριθμ.  6141/148160/30.12.2015 υπουργική απόφαση (Β ́ 2904), υπ’ αριθμ.   067/117292/27.10.2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β ́ 2323) όπως ισχύει,  υπ’ αριθμ. 5042/116548/26.10.2015 υπουργική απόφαση (Β ́ 2323), στ. μέλι τυποποιημένο,
ζ. πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής  των τροφίμων, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία (υπουργική  απόφαση 2379/82701/2016, Β ́ 2330), 

η. νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας,
θ. προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων),

ι. άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό  χώμα, το οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία, καθώς και  πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια  κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου, υπό τις  προϋποθέσεις που ορίζουν ο ν. 1564/1985 (Α ́ 164) και οι υπουργικές  αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του, 
ια. τα προϊόντα οικοτεχνίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 της  4912/120862/5.11.2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων (Β ́2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται  σε αυτή όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού,  παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα,
ιβ. αλλαντικά από παραγωγούς κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν παραχθεί σε  εγκεκριμένες μονάδες, τηρουμένων των όρων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Αν ο κτηνοτρόφος δεν  διαθέτει δική του μονάδα παραγωγής, αλλά παραλαμβάνει τελικό προϊόν από  δική του πρώτη ύλη που παράγεται σε άλλη εγκεκριμένη μονάδα,  εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 10 για τα τυροκομικά  προϊόντα, 
ιγ. γαλακτοκομικά προϊόντα.  Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων αποκλειστικά  σε λαϊκές αγορές και από ιδιοκτήτες «μικρών επιχειρήσεων» παραγωγής τυροκομικών προϊόντωνμη κτηνοτρόφους, κατά την έννοια του άρθρου 1 της  3724/162303/22.12.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β ́ 3438), εφόσον  δεν διαθέτουν εμπορικό κατάστημα λιανικής πώλησης. 2. Οι αδειούχοι παραγωγοί πωλητές υπαίθριου εμπορίου που παράγουν προϊόντα  της παραγράφου 1(α), μπορούν κατά τη διάρκεια διάθεσης των καλλιεργούμενων  προϊόντων τους να διαθέτουν και άλλα μη επεξεργασμένα πρωτογενή προϊόντα  που σχετίζονται με την κύρια παραγωγή τους. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα  αμπελόφυλλα για τους αμπελοκαλλιεργητές, τα άνθη κολοκυθιού για τους  αντίστοιχους καλλιεργητές, τα αυτοφυή φυτά που φύονται εντός των γεωργικών  εκμεταλλεύσεων των παραγωγών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μπορεί να προστίθενται  ή να αφαιρούνται πωλούμενα είδη πέραν των προαναφερομένων, σε περίπτωση  αυξημένης ζήτησης προϊόντων, ανεπάρκειας αγοράς και παραγωγής νέων  προϊόντων.

Επαγγελματιών πωλητών

1. Τα είδη εμπορίας, για τα οποία χορηγείται άδεια επαγγελματία πωλητή, είναι τα  εξής:

Α. Πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

α. Νωπά οπωροκηπευτικά, αυγά, ελιές, ελαιόλαδο, οίνος, μέλι, πουλερικά και
κουνέλια.

β. Βιολογικά νωπά προϊόντα της υποκατηγορίας α ́.

γ. Βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα.

Β. Νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας.

Γ. Μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα και κατεψυγμένα τρόφιμα. Στην κατηγορία  αυτή περιλαμβάνονται:
α. Τυροκομικά, αλλαντικά, ξηροί καρποί, όσπρια, ρύζι, ζαχαρώδη προϊόντα, που  διατηρούνται εκτός ψυγείου, καφές, οίνος, ελιές, ελαιόλαδο, μέλι.

β. Βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα.

γ. Κατεψυγμένα τρόφιμα, όπως αλιεύματα, λαχανικά, κρεατικά, είδη σφολιάτας,  παρασκευάσματα ζύμης.

Δ. Είδη Κηπουρικής. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

Καλλωπιστικά φυτά, χώμα, γλάστρες, πολλαπλασιαστικό υλικό, εργαλεία και
βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας.

Ε. Βιομηχανικά είδη.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γενικά βιομηχανικά είδη πλην  ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης
νεωτερισμών, ψεύτικα κοσμήματα (φο μπιζού), λευκά είδη, ψιλικά, είδη  υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα μη
ηλεκτροδοτούμενα ηλεκτρικά είδη, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής  καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές
σακούλες), είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, είδη χαρτιού, εργαλεία  και βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας.

ΣΤ. Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων. 
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από
κατόχους καντινών και φορητών εγκαταστάσεων έψησης για την παρασκευή  πρόχειρων γευμάτων, καθώς και πώλησης ειδών κυλικείου. Οι αδειούχοι της
κατηγορίας αυτής δεν μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα και για τη χορήγηση άδειας είναι απαραίτητη η βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος,
όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.

2. Για τη διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο για  την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας η προσκόμιση Βεβαίωσης Συνδρομής  των Νομίμων Προϋποθέσεων, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 της  αριθμ. 2078/80743/25.7.2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β ́ 2679), εκτός των περιπτώσεων του  άρθρου 3 της αριθμ. 303206/26.5.1997 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (Β ́  461). Για τη διάθεση βιολογικών προϊόντων εφαρμόζονται κατ’ αναλογία η διάταξη
της περίπτωσης κα ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 10.

3. Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών  μπορούν να πωλούν προϊόντα μόνο μίας από τις ανωτέρω κατηγορίες Α ́ έως και  ΣΤ ́, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά είναι γραμμένα στην άδειά τους  από την αρμόδια για την έκδοση και ανανέωση της άδειας αρχή. Ειδικά, κάθε  πωλητής της κατηγορίας Α ́ μπορεί να προσθέσει στην άδειά του έως τρία (3)  προϊόντα της κατηγορίας Γ ́ και αντίστροφα. Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία  πωλητή στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου μπορούν να πωλούν προϊόντα  συνδυαστικά των κατηγοριών Α ́, Γ ́, Δ ́.

4. Ο επαγγελματίας πωλητής λαϊκών αγορών μπορεί να αλλάξει κατηγορία  πωλούμενων ειδών, ύστερα από αίτησή του στην αρχή ανανέωσης της άδειας. Με
τη σύμφωνη γνώμη της οικείας επιτροπής λαϊκών αγορών του άρθρου 28,  εγκρίνεται ή απορρίπτεται αιτιολογημένα η εν λόγω αίτηση για λόγους πληρότητας
και ποικιλίας της αγοράς, σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2  του άρθρου 30 για την αναλογία πρωτογενών και βιομηχανικών ειδών. Στην
περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση εντός εξήντα (60) ημερών τεκμαίρεται  σιωπηρή αποδοχή του αιτήματος.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι δυνατό να  τροποποιούνται (αφαιρούνται ή προστίθενται) τα πωλούμενα είδη, πέραν των προαναφερομένων, σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης προϊόντων, ανεπάρκειας  αγοράς και παραγωγής νέων προϊόντων, καθώς και να τροποποιούνται τα προϊόντα  που επιτρέπεται να πωλούνται ανά τομέα δραστηριοποίησης (λαϊκή αγορά, στάσιμο  εμπόριο, πλανόδιο εμπόριο).


Άρθρο 9

Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων

1. Τα διατιθέμενα από τους πωλητές στις λαϊκές αγορές τρόφιμα, ανάλογα με το  είδος τους, πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας υγιεινής και ασφάλειας των  τροφίμων, σύμφωνα με
τις γενικές διατάξεις της ενωσιακής περί τροφίμων νομοθεσίας, τις σχετικές κατά περίπτωση προϊόντος διατάξεις της ειδικής εθνικής και  ενωσιακής νομοθεσίας, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (1100/9.9.1987 απόφαση του Ανωτάτου  Χημικού Συμβουλίου, Β ́ 788), τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. υπ’ αριθμ. 91354/24.8.2017 απόφαση του Υπουργού  Οικονομίας και Ανάπτυξης, Β ́2983) με την επιφύλαξη ειδικών κατά  περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους  (ΓΧΚ) και την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829 (Β ́ 2161/23.6.2017) και τις  υγειονομικές και λοιπές διατάξεις.  Ειδικά για τα νωπά οπωροκηπευτικά εφαρμόζεται επίσης ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ.  543/2011 (L 157).
Τα είδη ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των νωπών ειδών αλιείας  και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τα κατεψυγμένα προϊόντα γενικώς, πρέπει να  διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασμένα  οχήματα αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα. 
Επιπλέον εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 της κοινής απόφασης των  Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β ́ 1187/2006) για τους οδηγούς ορθής πρακτικής και οι διατάξεις του ν. 2969/2011 (Α ́281). 2. Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται, σύμφωνα με τους  Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων
αρμοδιότητας ΓΧΚ και πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε ́ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/ 2012, Α ́ 222). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να συνιστούν  παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών
με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή διατάξεων  της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.  2960/2001, Α ́ 265) και του ν. 2969/2001 (Α ́ 281).
3. Κατά τη διακίνηση και πώληση των τροφίμων τηρούνται οι απαιτήσεις του  Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού ΕΚ 852/2004 (L 139). Ειδικά,  για τα τρόφιμα που συντηρούνται με ψύξη και κατάψυξη πρέπει να τηρείται η  αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο παρασκευαστής  των τροφίμων.


Άρθρο 10

Όροι λειτουργίας

1. Στους χώρους που θα λειτουργούν οι λαϊκές αγορές, όπως εμφαίνονται  αναλυτικά στα τοπογραφικά διαγράμματα που συνέταξε η Υπηρεσία Δόμησης και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού, υπάρχει οριοθέτηση,  διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων όπου τοποθετούνται οι
πωλητές και οι διάδρομοι μεταξύ των θέσεων. Οι θέσεις των πωλητών εκθετών δεν θα παρεμποδίζουν εισόδους κατοικιών και καταστημάτων, ώστε να μην κωλύεται η  διέλευση των πολιτών και γενικά να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς.  Η ευθύνη για την διαγράμμιση των θέσεων είναι του Δ. Εορδαίας με μέριμνα της  τεχνικής υπηρεσίας.
2. Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης διασφαλίζει την ομαλή και  άνετη διέλευση των επισκεπτών, την έλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο,  πυροσβεστική κ.λ.π. για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης(ΦΕΚ 2621/Β/3112 2009 άρθρο 2), καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, για την  ομαλή διενέργεια της λαϊκής αγοράς.
3. Το μήκος πρόσοψης των Εγκαταστάσεων Πώλησης
(μήκος πάγκου), το οποίο είναι ίσο κατά κατηγορία πωλούμενων ειδών, δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα οχτώ (8) μέτρα αναλύεται στον Πίνακα 5.

Το μήκος πάγκου και για συγκεκριμένες θέσεις εντός των λαϊκών αγορών, δύναται να αυξηθεί έως και 2. μέτρα, προκειμένου να αμβλυνθούν τυχόν ανισότητες που θα προκύψουν στη διαθέσιμη επιφάνεια της παραχωρούμενης θέσης.
Κάθε πωλητής υπαίθριου εμπορίου, ο οποίος διακινεί βιομηχανικά προϊόντα
ή μεταποιημένα τρόφιμα απευθείας από ειδικά διασκευασμένο όχημα, καταλαμβάνει αριθμό μέτρων ίσο με το μήκος του οχήματός του, όχι όμως, άνω των 8 μέτρων. Στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ξεχωριστού πάγκου, εκτός εάν το μήκος του οχήματος είναι μικρότερο από το οριζόμενο μήκος πάγκων για τις συγκεκριμένες κατηγορίες πωλούμενων ειδών ανά λαϊκή αγορά και εφόσον υπάρχει δυνατότητα από άποψη χώρου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα διασκευασμένα οχήματα να διαθέτουν Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της 5299/406/9.10.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β ́ 2840).
Σε περίπτωση μη προσέλευσης πωλητή, η εγκατάσταση πώλησης
του διπλανού πωλητή δεν επεκτείνεται για κανένα λόγο.
4. Κάθε λαϊκή αγορά, ανάλογα με τη φύση των πωλούμενων προϊόντων, χωρίζεται
στους εξής τομείς:

α. Τομέας Διατροφικών Προϊόντων.

β. Τομέας Βιομηχανικών Ειδών, ο οποίος τοποθετείται διακριτά στα όρια της
λαϊκής αγοράς.

5. Ο χρησιμοποιούμενος χώρος της λαϊκής αγοράς να διατηρείται καθαρός κατά τη  διάρκεια λειτουργίας του.

6. Μετά τη λήξη της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, ο χώρος θα καθαρίζεται και θα  πλένεται επιμελώς από το συνεργείο καθαριότητας του δήμου, το οποίο θα
αποκομίζει και κάθε είδους απορρίμματα, που προήλθαν από αυτήν. 

7. Οι κάδοι συλλογής απορριμμάτων μετά την λήξη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς  θα εκκενώνονται, θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται με ευθύνη του Δ.
Εορδαίας.

8. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την απομάκρυνση των κάθε είδους απορριμμάτων ευπαθών και ευαλλοίωτων ειδών και ιδίως του νερού από το λιώσιμο του πάγου, που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των αλιευμάτων. Ο καθαρισμός των ψαριών επιτρέπεται, μόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 852/2004 και λαμβάνουν κάθε μέτρο για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Τα απόνερα και τα υπολείμματα από τον καθαρισμό των αλιευμάτων, συλλέγονται σε ειδικά δοχεία, απομακρύνονται από τη λαϊκή αγορά με ευθύνη και μέριμνα του πωλητή και στη συνέχεια διαχειρίζονται ως απόβλητα ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Σε καμία περίπτωση δε διοχετεύονται στα δίκτυα των ομβρίων υδάτων.

9. Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια  των πάγκων τους, απαγορεύεται το κρέμασμα των εμπορευμάτων (είδη
ρουχισμού, υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειμένων) κατακόρυφα, μπροστά,  πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιμοποιούν, η τοποθέτηση σταντ ή  άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και πέραν των  διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.

10. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών 11. Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς την ημέρα της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των πωλητών, εξαιρουμένων όσων η νομοθεσία ορίζει.

2. Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχημάτων, θα μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς από το προηγούμενο βράδυ. 13. Σε κάθε λαϊκή αγορά η αναλογία βιομηχανικών ειδών των επαγγελματιών πωλητών σε σχέση με τα πρωτογενή προϊόντα γης και θάλασσας δεν επιτρέπεται να διαφοροποιεί το χαρακτήρα της αγοράς, ο οποίος συνίσταται στην προμήθεια του καταναλωτικού κοινού κυρίως με αγροτοδιατροφικά προϊόντα.


Άρθρο 11°

Υποχρεώσεις πωλητών

1. Τα εκθετήρια των πωλητών πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου
τύπου και υλικού και χρώματος διαφορετικού, ανάλογα με την ιδιότητα του πωλητή και την πινακίδα. Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων.
Οι παραγωγοί πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα
χρώματος πράσινου ελάχιστων διαστάσεων 1,0 x 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ», και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμό του, ο αριθμός αδείας, ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα και η γεωγραφική περιοχή, τουλάχιστον ο νομός, που βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση των προϊόντων που διαθέτει.
Οι επαγγελματίες πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον κ
αταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος μπλε ελάχιστων διαστάσεων 1,0 x 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» ή «ΕΜΠΟΡΟΣ» και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός αδείας και ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα.
Η π
ρόκληση φθορών σε δημοτική κατακόρυφη σήμανση, σε εγκαταστάσεις υποδομής της λαϊκής αγοράς (βρύσες, φωτιστικά, κολωνάκια, κιόσκι, κλπ),του πρασίνου, και γενικότερα στο χώρο της λαϊκής αγοράς από τους πωλητές, επιφέρει την επιβολή χρηματικού προστίμου.
2. Κατά τις ημέρες που δε λειτουργεί η λαϊκή αγορά απαγορεύεται κάθε εμπορία
και κάθε άλλη δραστηριότητα μέσα στους χώρους της από τους κατόχους αδειών
(επαγγελματικών και παραγωγικών).

3. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες πωλητές της  λαϊκής αγοράς, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η
αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων θέσεων, η  δραστηριότητα στους χώρους της λαϊκής αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας, η
απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η  μεταφορά των προϊόντων καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.

4. Οι πωλητές εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη  λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκομένων καταστημάτων καθώς επίσης και των  πεζοδρομίων για την ελεύθερη διέλευση των πεζών.

5. Η παρουσία των κατόχων αδειών είναι υποχρεωτική, σε κάθε άλλη περίπτωση  και όπου δημιουργείται η ανάγκη περί υποβοήθησης, αντικατάστασης,
αναπλήρωσης κ.λ.π. απαιτείται η τροποποίηση της αρχικής άδειας με τις  διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης,  οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς  επίσης και η είσοδος κάθε τροχοφόρου κατά τις ώρες λειτουργίας της λαϊκής  αγοράς πλην των ωρών έναρξης για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

7. Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε  άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών
αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται  Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου.

8. Οι πωλητές υποχρεούνται να τηρούν καθαρό το χώρο που χρησιμοποιούν και να  διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου στο έργο της. Η καθαριότητα  του χώρου συνίσταται στην άμεση και συνεχή συλλογή των απορριμμάτων. 
Κατά την διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, απαγορεύεται ρητά η  απόρριψη στο έδαφος υλικών συσκευασίας (όπως νάιλον, πλαστικά, χαρτιά, κ.ό) που  μπορούν να παρασυρθούν από τον αέρα,
φυτικών υπολειμμάτων
ζωικών υπολειμμάτων. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο.
9. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της  καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την
πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής.

Ειδικότερα, υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου της λαϊκής αγοράς να  φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του χώρου των
καθώς και την συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας  σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στην συνέχεια οι υπάλληλοι του
Δήμου. 
Κάθε πωλητή οφείλει να συγκεντρώνει στο χώρο του και στην πλευρά που βλέπει  προς τον διάδρομο, τις σακούλες με όλα τα απορρίμματα της θέσης του, να έχει  στοιβάξει τα προς απόρριψη ογκώδη υλικά συσκευασίας (τελάρα, χαρτοκιβώτια, κλπ) φροντίζοντας να μη παρασυρθούν από τον αέρα και να παραδίδει το χώρο  του όπως του παραδόθηκε από το δήμο.
10. Οι πωλητές πρέπει να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά, καθώς  και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο. Απαγορεύεται
αυστηρά η ανάρμοστη συμπεριφορά των πωλητών της Λαϊκής Αγοράς (φωνές,  αντεγκλήσεις, διαλάληση των εμπορευμάτων κ.τ.λ)

11. Με την ίδια ευθύνη πρέπει οι πωλητές να μεταφέρουν από τους χώρους της  αγοράς τα εμπορεύματα που δεν διατέθηκαν, τα κενά είδη συσκευασίας και γενικά  κάθε είδους εργαλείου μετά τη λήξη της αγοράς, απαγορευμένης της εγκατάλειψης όλων αυτών.

Για την τήρηση της καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργεί η λαϊκή αγορά  (από την έναρξη και μέχρι την λήξη της λειτουργίας της) υπεύθυνοι είναι οι
αδειούχοι πωλητές, έστω και αν αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή  προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις λαϊκές
αγορές καθώς και το προσωπικό που απασχολούν. 
Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν: Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι  πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.

Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων  της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους.

Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς  κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη  διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων  και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών,
εντόσθια, φύλλα λαχανικών κ.λπ.), καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα,  τελάρα κ.λπ.).
Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της λαϊκής  αγοράς συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των οργάνων της παραπάνω υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει  στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους. Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην  εκτέλεση του έργου της. Να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που  δεν έχουν πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της  λαϊκής αγοράς, διαφορετικά οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο και σε  περίπτωση υποτροπής ζητείται η ανάκληση της άδειας. Η παραμονή των  πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του νομίμου  ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και  επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού «κοινοχρήστων
χώρων».
Να φροντίζουν για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε  κατάλληλους σάκους οι οποίοι στο τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά θα  τοποθετούνται στην άκρη του χώρου (σύμφωνα με την παρ. 9 του παρόντος  άρθρου) που τους έχει παραχωρηθεί προκειμένου να γίνει η συλλογή από τα  συνεργεία του Δήμου.


12. Οι πωλητές πρέπει να τηρούν τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για την  ασφαλή διάθεση των προϊόντων τους. Ειδικότερα:
Τα προς πώληση είδη τροφίμων θα εκθέτονται πάνω σε ειδικούς πάγκους κάτω  από κατάλληλες τέντες ή σε ειδικά οχήματα. Τα τρόφιμα προκειμένου να διατεθούν (χύμα ή συσκευασμένα) τοποθετούνται  σε κατάλληλους χώρους και προθήκες και σε ανάλογες θερμοκρασίες  αναφορικά με τη φύση του κάθε προϊόντος. Η συντήρηση των ευαλλοίωτων τροφίμων να γίνεται σε ψυγεία επαρκούς  χωρητικότητας και υπό την απαραίτητη, ανάλογα με το είδος του τροφίμου και  τον επιθυμητό χρόνο συντηρήσεως του, σταθερή ψύξη που θα ελέγχεται με  ειδικά θερμόμετρα, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την  εκάστοτε ισχύουσα Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία για την ασφάλεια των  τροφίμων (κατεψυγμένα ψάρια, τυροκομικά). Απαγορεύεται η διατήρηση ευαλλοίωτων τροφίμων εκτός ψυγείων. Απαγορεύεται η τοποθέτηση στα ψυγεία κάθε είδους αντικειμένων τα οποία είναι  δυνατόν να ρυπάνουν τα ψυγεία και τα συντηρούμενα σε αυτό τρόφιμα. Τα ψυγεία να διατηρούνται πάντα καθαρά. Τα τρόφιμα που καταναλώνονται χωρίς προηγουμένως να πλυθούν, να  αποφλοιωθούν ή ψηθούν ή βραστούν, να προστατεύονται από τα έντομα, τη  σκόνη και κάθε είδους άλλες ρυπάνσεις, να τοποθετούνται σε κατάλληλες  προθήκες με προστατευτικό κάλυμμα, ανάλογα με τη φύση του τροφίμου. Τα οχήματα (ρυμουλκούμενα ή αυτοκινούμενα) που χρησιμοποιούνται για τη  μεταφορά και πώληση προϊόντων στις Λαϊκές Αγορές οφείλουν να τηρούν την  εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία (οχήματα μεταφοράς). Συσκευές (δίσκοι, παλέτες, τελάρα) σκεύη, εργαλεία και υλικά που έρχονται σε  επαφή με τα τρόφιμα να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαρά. Σε περίπτωση που η φύση και ο τρόπος διάθεσης τροφίμων απαιτεί πλύσιμο των  οργάνων χειρισμού και συχνά πλύσιμο των χεριών των πωλητών (π.χ. πώληση  τυροκομικών προϊόντων), πρέπει να υπάρχει ειδική κλειστή υδαταποθήκη  ανάλογη των αναγκών, με κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση νερό, και  νιπτήρα για το πλύσιμο των χεριών και των εργαλείων. Μετά το τέλος της  εργασίας το νερό που απέμεινε θα απορρίπτεται σε φρεάτιο. Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και πώληση ψαριών ή  άλλων αλιευμάτων στις λαϊκές αγορές οφείλουν να εφαρμόζουν τις σχετικές
διατάξεις της κτηνιατρικής νομοθεσίας.
Ο πωλητής ψαριών και άλλων αλιευμάτων οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα
μέτρα κατά την έκθεση τούτων, είτε αυτά βρίσκονται μέσα σε ανοιχτά κιβώτια (τελάρα), είτε είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους, ώστε να μη διακόπτεται η  συντήρησή τους (τοποθετώντας ικανή ποσότητα τριμμένου πάγου) και να μην
εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία. Τα νερά που προέρχονται από τη τήξη του  πάγου να συλλέγονται και να απορρίπτονται σε φρεάτιο, απαγορεύεται η  διάθεσή τους στην επιφάνεια του εδάφους. 13. Οι πωλητές κάθε είδους τροφίμων σε λαϊκές αγορές θα πρέπει να τηρούν τους  κανόνες ατομικής υγιεινής σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία.

Άρθρο 12°
Καταβαλλόμενα Τέλη

Α. Ημερήσιο Τέλος

1. Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας, κάτοχοι επαγγελματικών ή  παραγωγικών αδειών, υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος  στο Δήμο, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών  αναγκών, τη διοικητική τους υποστήριξη, την εξασφάλιση τηλεπικοινωνιακών  μέσων, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων  λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση αυτών, καθώς  και την προβολή τους σε συνεργασία με τα συλλογικά όργανα των πωλητών σε  αυτές.

Με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ποσοστό έως 25% από το  ημερήσιο τέλος που περιέρχεται στο φορέα λειτουργίας, μπορεί να προορίζεται για  δαπάνες προωθητικών ενεργειών που αφορούν την προβολή και την ανάδειξη των  λαϊκών αγορών μέσα από δράσεις που βασίζονται σε κοινωνικά κριτήρια και  αφορούν στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

2. Το ύψος του τέλους ανά τρέχον μέτρο εκθετηρίου ανά ημέρα θα καθοριστεί με  νεότερη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Μακεδονίας, μετά από  πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας και της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών.

3. Το ημερήσιο τέλος είναι κοινό για παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές και  καταβάλλεται μηνιαίως …………………… (είτε σε ειδικά ορισμένο τραπεζικό  λογαριασμό είτε στο ταμείο του δήμου).

4. Οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του  ημερήσιου τέλους ανάλογα:

α) με τον αριθμό των ημερών που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές και

β) με το μήκος (σε μέτρα) των εκθετηρίων (πάγκων) που τους έχουν εγκριθεί.

5. Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή  του ημερήσιου τέλους ανάλογα με:

α) τον αριθμό των ημερών που δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε  ημερολογιακό μήνα με βάση την άδειά τους και

β) με τα μέτρα των πάγκων που τους έχουν εγκριθεί.

6. Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν  των δύο (2) μηνών, για τους οποίους με βάση τα αναφερόμενα στην άδειά του  είναι υπόχρεος, συνεπάγεται την αναστολή ισχύος της άδειας για τις λαϊκές αγορές  για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί το τέλος. Ο Δήμος διαπιστώνει την αναστολή με  απόφασή του. Σε περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης ή ρύθμισης των οφειλών  η αναστολή αίρεται και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του Δήμου.

7. Η είσπραξη των τελών από το Δήμο θα γίνει σύμφωνα με τις εκάστοτε  ισχύουσες διατάξεις του ΚΕΔΕ (Ν.Δ.356/74), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του  Β.Δ. 175/15659 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’).

8. Από το ημερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι επαγγελματίες και οι παραγωγοί, οι  οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω ανικανότητας προς εργασία, η  οποία διαρκεί περισσότερο από ένα (1) μήνα και βεβαιώνεται από τον αρμόδιο  ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας.

9. Σε περιπτώσεις φυσικής ή άλλης καταστροφής της παραγωγής τους, οι  παραγωγοί πωλητές οφείλουν να ενημερώσουν το φορέα λειτουργίας για τη  διάρκεια και το λόγο της απουσίας τους από τις λαϊκές αγορές και να ζητήσουν την  απαλλαγή τους από την υποχρέωση του ημερήσιου τέλους. Για το αίτημα αυτό του  παραγωγού πωλητή γνωμοδοτεί η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών. Στις περιπτώσεις  αυτές ο παραγωγός πωλητής δεν χάνει τη θέση του.
10. Αν ο παραγωγός πωλητής απουσιάζει περιστασιακά για οποιονδήποτε λόγο,  οφείλει να ενημερώσει εγγράφως με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως τηλεομοιοτυπία,  ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο, το φορέα λειτουργίας για την απουσία  του, πριν από τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς.

11. Αν διαπιστωθεί ότι, παρά τη δήλωση απουσίας του, ο παραγωγός πωλητής  προσήλθε στη λαϊκή αγορά, τότε επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο ίσο με το  εικοσαπλάσιο του αντίστοιχου ημερήσιου δικαιώματος.

12. Οι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους στους φορείς λειτουργίας των  λαϊκών αγορών απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ δήμων του άρθρου 21 του β.δ.  249/20.10.1958 (Α’ 171) για την καθαριότητα και αποκομιδή των απορριμμάτων  των χώρων που χρησιμοποιούνται από τις λαϊκές αγορές και από το τέλος για τη  χρήση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 13 του  β.δ. 249/20.10.1958 ή όποια άλλη οικονομική επιβάρυνση για παρεχόμενες από  τους δήμους και τις Περιφέρειες υπηρεσίες, σχετικές με τη λειτουργία των λαϊκών
αγορών.

Β. Συνδρομή υπέρ δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων

1. Προς διευκόλυνση των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων  (ομοσπονδίες) των πωλητών λαϊκών αγορών, πέραν του ημερήσιου τέλους,  συνεισπράττεται και συνδρομή υπέρ των οργάνων αυτών.

2. Το ποσό της συνδρομής δεν αποτελεί δημόσιο έσοδο ή ανταποδοτικό τέλος ή  έσοδο του Δήμου, δεν αποτελεί κλάσμα και εισπράττεται πέραν του ημερήσιου  τέλους.

3. Η απόδοσή του στις δικαιούχες οργανώσεις γίνεται με σεβασμό στην  ανεξαρτησία τους από το Δήμο.

4. Έως την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, εκάστου έτους, με ισχύ το επόμενο  έτος, οι ενδιαφερόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις, εφόσον το επιθυμούν,  καταθέτουν στο Δήμο αίτηση για την εφαρμογή των ανωτέρω, στην οποία περιλαμβάνεται η απόφαση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με το καταστατικό  της οργάνωσης για το ύψος της συνδρομής, ο κατάλογος των πρωτοβάθμιων  φορέων μελών τους και οι λαϊκές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται τα  πρωτοβάθμια αυτά όργανα.

5. Το ποσό της συνδρομής, που εισπράττεται με την ανωτέρω διαδικασία, δεν  μπορεί να υπερβαίνει το 5% του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους.

6. Οι πωλητές που δεν είναι μέλη πρωτοβάθμιων σωματείωνμελών των  ομοσπονδιών, με αίτησή τους στο Δήμο, απαλλάσσονται από την καταβολή της  συνδρομής αυτής.

Άρθρο 13°

Έλεγχοι
Κυρώσεις
1. Οι πωλητές κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται: 

α. να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στο χώρο  που τηρούνται τα έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, στις εθνικές οδούς και στο χώρο  παραγωγής, και
β. να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία

2. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των ανωτέρω είναι:
α. οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή  του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε πανελλήνια κλίμακα,   συνεπικουρούμενες, όποτε απαιτείται για τον έλεγχο των βιομηχανικών
προϊόντων, από τις χωρικά αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ,

β. οι υπηρεσίες των Περιφερειών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειάς  τους,

γ. οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου εντός των διοικητικών του ορίων,

δ. τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε.)  εντός των τοπικών ορίων της αρμοδιότητάς τους,

ε. οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας,

στ. οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους,

ζ. η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Οι ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους σε
ζητήματα συντονισμού ελέγχων και διάχυσης της πληροφορίας. Για το συντονισμό των ελέγχων αρμόδιο είναι το Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ)
Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως δ’ (δηλ. και οι υπηρεσίες
των δήμων) επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία στο βαθμό που τούτο παρίσταται αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση των αντιστοίχων
αρμοδιοτήτων τους.

Κατά
τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
3. Καθήκοντα των εποπτών είναι:

ο έλεγχος των προσκομιζόμενων ποσοτήτων και η ορθή τήρηση του  Βιβλίου Διακινούμενων Ποσοτήτων,

ο έλεγχος των προσερχόμενων πωλητών και αυτών οι οποίοι απουσιάζουν,
η καταγραφή των κενών θέσεων και η ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας  για τα κενά η παροχή συμβουλών των πωλητών για την ορθή τήρηση του Κανονισμού  Λειτουργίας της αγοράς και των διατάξεων του Ν.4497/17   η τοποθέτηση των παραγωγών σε προσωρινές θέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4497/17
4. Από τις διατάξεις του
Ν.4497/17 δεν θίγονται ή καταργούνται οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
5. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας
επιβάλλονται κυρώσεις με απόφαση του Δήμου είτε κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Π.Ε. Κοζάνης. σε περίπτωση που ο Δήμος παραπέμψει το θέμα σε αυτήν είτε χωρίς την εισήγηση.
Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να εισηγείται στο Δήμο την επιβολή κυρώσεων για
παραβάσεις του Κανονισμού Λειτουργίας που υποπίπτουν στην αντίληψή της με κάθε νόμιμο τρόπο.
6. Κατόπιν και της υπ’ αριθ. ………… σύμφωνης γνώμης τη
ς Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας καθορίζονται ως εξής: