Η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ∆ήμου Κοζάνης προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Καλλιτεχνικού ΓυμνασίουΟ ∆ιαγωνισμός θα διεξαχθεί ∆ευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00π.μ.στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής (Αργυροκάστρου 13 , 50131 Κοζάνη). Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για Αντίγραφο της ∆ιακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στη γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής (Αργυροκάστρου 13 ,Κοζάνη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η διακήρυξη  είναι αναρτημένη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cityofkozani.gov.gr.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαραίνουν τον ανάδοχο.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Σ. Ε.
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΠΑΣΧΟΣ